صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه: ازبکستان حق ترانزیت اموال افغانی را ۵۰ درصد کاهش داده‌است

وزارت مالیه: ازبکستان حق ترانزیت اموال افغانی را ۵۰ درصد کاهش داده‌است

وزارت مالیه میگوید که ازبکستان ۵۰ درصد محصول را بالای ترانزیت اموال تجارتی افغانستان، کاهش دادهاست.
یکونیم ماه بعد از سفر رئیس جمهور غنی به ازبکستان، اکنون این کشور از آوردن تسهیلات ترانزیتی برای تجار افغان اطمینان دادهاست.
به گزارش رادیو آزادی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور در یک نشست خبری گفت که تاشکند بر عملی شدن توافقنامههای عقد شده میان افغانستان و ازبکستان علاقهمند است و تا وقتیکه خط ریل میان دو کشور ایجاد میشود، حق ترانزیت اموال افغانی را ۵۰ درصد کاهش دادهاست.
او افزود: "ما در جریان سفر رئیس جمهور، موافقتنامههای ترانزیتی و تجارتی را امضأ کردیم و اکنون به توافق رسیدیم که ما از امکانات کشور دوست ما استفاده کنیم، آنان سخاوتمندانه نرخ ترانزیت را برای ما نصف کردند، که ما بهره ببریم و اموال تجاری ما در وقت کم به مقصد برسد."
رئیس جمهور غنی نزدیک به دو ماه پیش به ازبکستان سفر نمود و قراردادهای را در بخشهای ترانزیت، تجارت، سرمایهگذاری، زراعت، صحت، ترانسپورت و بخشهای دیگر به امضأ رسانید.
در همین حال شنبۀ هفته جاری، معاون صدراعظم ازبکستان و وزیر مالیه آن کشور به کابل آمدند و روی چگونگی عملی کردن قراردادها و مسایل دیگر بحث کردند.
بعد از این دیدار وزیر مالیه افغانستان گفت، تیمهای تخنیکی دو کشور در حال حاضر بهخاطر عملی شدن برخی پروژهها و برخی تفاهمنامهها بهگونه جدی کار میکنند.
بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حال حاضر ۹۰ فیصد مواد مورد نیاز وارداتی است و میزان صادرات این کشور ۱۰ درصد است.
با این حال اتاق تجارت و صنایع میگوید، افغانستان پیش از این با ازبکستان روابط این چنینی نداشت و این سهولت ترانزیتی بالای صادرات افغانستان تأثیرات مثبت خواهد داشت. خان جان الکوزی معاون این اتاق گفت، با این کار روابط تجارتی با روسیه، آسیای مرکزی و چین تقویت خواهد شد.
او افزود: "تا کنون کشور ازبکستان با ما این چنین روابط نداشت و این اقدامشان به ما فرصت میدهد تا صادرات ما به چین، مسکو و آسیای مرکزی زیاد شود. کانتینر های که قبلاً از این کشورها پر میآمد و دوباره خالی میرفت، زیرا در این زمینه توافق وجود نداشت، اما حالا این کانتینرها ازینسو هم پر خواهند رفت."
بهگفته وی ازبکستان علاقهمند روابط خوب تجارتی با افغانستان است و آنان از این اقدام استقبال میکنند.
آقای الکوزی میگوید، با این سهولتهای ترانزیتی، تجار افغان میتوانند میوههای خشک و تازه، محصولات زراعتی، سنگهای مرمر و کرومیت و برخی مواد دیگر را بهگونه قانونی به خارج از افغانستان صادر کند.