صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلمان ۱۹ پناهجوی افغان را به کابل بازگرداند

آلمان ۱۹ پناهجوی افغان را به کابل بازگرداند

در حالیکه شورای مهاجرت ناروی نسبت به بازگرداندن پناهجویان افغانستان از اروپا هشدار داده، ۱۹ پناهجوی افغان از آلمان به کابل بازگردانده شدهاند.
سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل روز چهارشنبه (۴ دلو) به خبرگزاری فرانسه گفت که این ۱۹ پناهجوی بازگردانده شده عمدتاً جوانانی هستند که بیشتر عمر خود را در بیرون افغانستان سپری کردهاند.
این پناهجویان با هواپیمای اجارهشده پس از آن از شهر دوسلدورف آلمان به میدان هوایی کابل منتقل شدند که پروندههای درخواست پناهندگی آنها رد شد.
مقامها در برلین استدلال کردهاند که آنها با به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه دوره زندان خود را سپری کرده و برخی به دلیل ارتباط با گرایش اسلام تندرو "خطرناک" دانستهss شدهاند.
به گزارش بی بی سی، این در حالی است که شورای مهاجران ناروی نسبت به بازگرداندن پناهجویان به افغانستان هشدار داده و گفته که هفت نفر از ۱۰ نفری که از اروپا به این کشور بازگردانده میشوند، به دلیل خشونت دوباره مجبور به فرار میشوند.
یان ایگل، دبیرکل این شورا با انتشار گزارشی در این مورد گفته که کشورهای اروپایی و همسایگان افغانستان باید بازگردان پناهجویان را یا متوقف یا سیاستهای خود را در این مورد بازنگری کنند.
او تاکید کرده است: "حالا زمان بازگرداندن افغانها نیست. افغانستان جنگزده امروزه جایی برای بازگشت نیست. درحالیکه شرایط در سراسر افغانستان در حال بدتر شدن است، تصمیمگیرندگان به دلیل بازگرداندن جمعی و غیرارادی پناهجویان احتمالاً روزی پشیمان خواهند شد."
پیشتر سازمان عفو بینالملل هم در گزارشی از کشورهای اروپایی انتقاد کرده بود که با اخراج پناهجویان افغان، آنها را در معرض خطر قرار میدهند.
براساس گزارش این سازمان، این کشورها بدون توجه به وضعیت امنیتی افغانستان، حدود ۱۰ هزار پناهجو را بهزور به افغانستان بازگرداندهاند ـ اقدامی که، به گفته مسئولان این سازمان، زندگی آنها را با خطر مرگ، ربودهشدن و شکنجه روبهرو کرده است.
این ۱۹ پناهجوی بازگردانده شده در حالی با پرواز اختصاصی از آلمان به کابل بازگردانده شدهاند که آلمان بهار گذشته به گونه رسمی به دولت افغانستان اطلاع داد که اخراج اجباری پناهجویان را متوقف کرده است.
حضور پناهجویان افغان در اروپا زمانی بر سر زبانها افتاد که دهها هزار پناهجوی افغان در کنار صدها هزار پناهجوی سوری و عراقی در اروپا باعث "بحران مهاجرت" شدند.
در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۸۳ هزار پناهجوی افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند که ۱۵ درصد از کل متقاضیان پناهندگی در این کشورها را تشکیل میدادند.