صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه اروپا برای تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری با دولت افغانستان همکاری می‌کند

اتحادیه اروپا برای تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری با دولت افغانستان همکاری می‌کند

معاون نماینده اتحادیه اروپا در دیدار با معاون دوم ریاست جمهوری گفته است که این اتحادیه برای تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، با دولت افغانستان همکاری خواهد کرد.
جورج کانینگام معاون نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان و شماری از مقامات بلند رتبه نمایندگی این اتحادیه در افغانستان دیروز، چهارشنبه 4 دلو، با سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کردند. آقای کانینگام از تلاشهای حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری ستایش کرده و گفته که ضرورت است که این تلاشها بصورت جدی ادامه یابد.
او افزوده که برای مبارزه با فساد در افغانستان باید مفاد کنوانسیون ملل متحد رعایت شود و نیز ظرفیت لازم در نهادهای تطبیق کننده این استراتژی بوجود آید.
مقامات نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در این دیدار دیدگاه خود در مورد نظارت از روند تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را با معاون رئیس جمهور در میان گذاشتهاند و تاکید کردهاند که از روند تطبیق این استراتژی باید نظارت جدی از سوی نهادهای بیطرف صورت گیرد.
معاون رئیس جمهور در این  دیدار از همکاری اتحادیه اروپا با دولت افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم و فساد اداری قدر دانی کرده و گفته است که حکومت افغانستان عزم جدی برای مبارزه با فساد اداری و آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی دارد. آقای دانش گفته است استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در مرحله تطبیق قرار دارند و تطبیق این برنامهها از اولویت حکومت است. او افزوده که حکومت از نگرانیهای جامعه مدنی و ضرورت رعایت مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد آگاه است و تلاش میکند که در این زمینه اتحاد نظر شکل گیرد.
آقای دانش تاکید کرده که این استراتژی در هر شش ماه پس از بررسی و نظارت از فرایند تطبیق، قابل بررسی و در صورت وجود مشکل در ماهیت یا میکانیزم تطبیق آن، از امکان بازنگری و تعدیل بر خوردار است.