صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فارم تحقیقات کشاورزی در بدخشان به بهره‌برداری سپرده شد

فارم تحقیقات کشاورزی در بدخشان به بهره‌برداری سپرده شد

مسؤولان ریاست زراعت بدخشان میگویند، فارم تحقیقات کشاورزی به ارزش حدود 90 میلیون افغانی از کمکهای بانک جهانی به بهرهبرداری سپرده شده است. به گفتۀ آنان، با بهرهبرداری از این فارم تحقیقاتی، میتوان در زمینۀ بهبود امور کشاورزی و تولید تخمهای اصلاح شدۀ بذری به خود کفایی رسید.
به گزارش سلاموطندار، منیراحمد بارش، مسؤول پروژۀ عوامل تولید کشاورزی در بدخشان میگوید، فارم تحقیقات کشاورزی این ولایت به دلیل نداشتن ذخیرهخانه، کانالهای آبیاری منظم و نبود تجهیزات مدرن کشاورزی در زمینۀ آزمایشهای زراعتی با مشکل روبهرو بود؛ اما حالا تمام سهولتها در این فارم تحقیقاتی فراهم شده است.  محمدعالم عالمی، رییس زراعت بدخشان میگوید، همه ساله تا 90 درصد تخم بذری مورد نیاز کشاورزان بدخشان به علت نبود ظرفیت تولید تخم بذری از ولایتهای دیگر وارد میشود.
به گفتۀ رییس زراعت بدخشان، با عملیشدن برنامههای تحقیقی در فارم تحقیقات کشاورزی نیازمندیهای کشاورزان در زمینۀ کمبود تخمهای بذری اصلاح شده تأمین خواهد شد. او میگوید، هماکنون حدود 600 نوع گندم زیر تحقیق و تجربه قرار دارد.
خیرالله، یکی از کشاورزان بدخشان میگوید، استفاده از تخمهای اصلاح شدۀ بذری سبب افزایش محصولات آنها شده است. او میگوید، در یک جریب زمین 7 سیر گندم اصلاحشده را کشت کرده بود و پس از مواظبت 130 سیر حاصل برداشت کرد.
مسؤولان ریاست زراعت بدخشان میافزایند، در تلاش اند تا از طریق فارم تحقیقات کشاورزی در کنار تولید تخمهای بذری اصلاح شده، روشهای جدیدی را به منظور گذر از سیستم کلاسیک جهت بهبود امور زراعتی برای کشاورزان نیز آموزش دهند.