صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت: واکسین جدید «روتا» به کودکان زیر 5 سال تطبیق می‌شود

وزارت صحت: واکسین جدید «روتا» به کودکان زیر 5 سال تطبیق می‌شود

وزارت صحت عامه برای نخستین بار واکسین روتا را به هدف جلوگیری از مرگ و میر کودکان در کشور آغاز کرد. این واکسین برای کودکان زیر 5 سال میباشد.
این واکسین، سیزدهمین واکسین علیه اسهالاتی است که یکی از علتهای عمدهی آن، ویروس «روتا» میباشد. وزارت صحت عامه برای جلوگیری از مبتلا شدن اطفال به این بیماری اسهال، واکسین روتا را شامل برنامهی ملی واکسیناسیون کرده است.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه دیروز شنبه 7 دلو، در محفل آغاز این واکسین گفت، اطفال بیشتر به دلیل اسهالات جانهای شان را از دست میدهند. به گفتهی وزیر صحت عامه، 30 درصد کودکان زیر 5 سال که به اسهال مبتلا میشوند، ناشی از ویروسی به نام «روتا» است.
آقای فیروز افزود، وزارت صحت عامه به همکاری نهادهای بینالمللی، بهویژه سازمان صحی جهان و یونیسیف، تصمیم گرفتند تا واکسین روتا را معرفی کنند؛ زیرا به گفتهی او اگر کسی به ویروس روتا مبتلا شود قابل تداوی نیست.
این واکسین به کودکان زیر 5 سال به صورت خوراکی از طریق دهن تطبیق میشود. وزیر صحت عامه گفت، کودکانی که در هفتهی ششم و دهم پس از ولادت هستند، باید این واکسین به آنها تطبیق شود.
وزیر صحت از تمامی خانوادهها و والدین خواست که کودکان شان را به نزدیک ترین مرکز صحی برای دریافت این واکسین ببرند تا دیگر ویروس روتا سبب اسهال کودکان نشود. وی اطمینان داد که این واکسین هیچ نوع نقص و عوارض جانبی ندارد و پس از دو بار تطبیق، سبب جلوگیری اسهال کودکان میشود.
وزیر صحت افزود که با تطبیق واکسین روتا 30 فیصد مرگ اطفال زیر 5 سال جلوگیری میشود و در کنار آن از سوء تغذی نیز جلوگیری میکند.
در همین حال ریچارد ریک، نمایندهی سازمان صحی جهان نیز که در برنامه افتتاحیهی این واکسین صحبت میکرد گفت، سالانه تقریبا بین 4 هزار تا 5 هزار کودک زیر پنج سال که به این ویروس مبتلا هستند، جانهای شان را از دست میدهند. اما وی تأکید کرد با تطبیق واکسین روتا تغییر چشمگیر در کاهش مرگ و میر کودکان بوجود خواهد آمد.
نمایندهی سازمان صحی جهان همچنان گفت، با وجود بعضی از دستآوردها، برنامههای صحی در افغانستان هنوز با مشکلات زیادی مواجه است.
وی افزود هنوز همهی مردم در سراسر افغانستان به برنامههای صحی دسترسی ندارند.
نماینده سازمان صحی جهان تاکید کرد که میزان آگاهی دهی از برنامهها و مراقبتهای صحی برای خانوادهها باید افزایش یابد.