صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادارات دولتى و مردم پروان ١٧٠ ميليون افغانى از شرکت برشنا بدهکاراند

ادارات دولتى و مردم پروان ١٧٠ ميليون افغانى از شرکت برشنا بدهکاراند

مسئولان در شرکت برشنا در ولايت پروان مى گويند که ادارات دولتی و مردم اين ولايت دست کم ١٧٠ ميليون افغانى از پول صرفيه برق بدهکارهستند واگر بزودى بدهکارى هایشان را نپردازند جريان برق شان قطع خواهند شد.
به گزارش پژواک، عبدالناصر احمدی رييس شرکت برشنا ولايت پروان می گويد که برخى ادارات دولتی و مردم  از سال ۱۳۹۲ بدينسو ۱۷۰ميليون افغانی از بابت پول صرفيه برق مقروض اند که اين مسئله سبب شده تا روند برق رسانی به مناطق نيازمند با مشکل روبرو شود .
او گفت:"درمجموع در حدود ۱۷۰ميليون افغانی که مردم و ادارات دولتی مقروض هستند۸۰ ميليون افغانى آن مربوط ادارات دولتى  می شود."
وی هشدار داد: "در صورتيکه ادارات دولتی و مردم اين ولایت پول برق خود را نپردازند ما چاره جز قطع لين برق آنان نداريم."
موصوف از ادارات و باشندگان ولايت که مقروض هستند نام نمى برد اما مى افزايد که در جمع ادارات بدهکار تنها رياست آبرسانى ١٤ ميليون افغانى مقروض است.
مسئولان اداره آب رسانی پروان می پذيرند که از شرکت برشنا بدهکار است، اما می گويند که باشندگان اين ولايت ۴۳ ميليون افغانی از اداره آبرسانى بدهکار اند و حاضر به پرداخت اين پول نيستند.
محمد نظير رييس آب رسانی پروان می گويد که آنان توان مقابله با زورمندان را بخاطر جمع آوری پول صرفيه آب را ندارند.
وی در ادامه گفت:"هرگاه مردم پول صرفيه آب را نپردازند، ما پول برشنا را داده نمی توانيم، برشنا برق ما را قطع می کند و ما هم نمی توانيم به مردم آب برسانيم و دراين صورت  بيشتر آسيب را مردم مى بيند."
محمد عاصم عاصم که به تازه گی ازسوی حکومت از مقام ولايت پروان برکنار شده مى گويدکه براى مقروضين شرکت برشنا و آبرسانى ضرب الاجل تعيين شده بدیهیهای شان را به زودی پرداخت کنند در غير آن حکومت مجبور می شود تا از مجراهاى مختلف بالای مردم و ادارات دولتى که پول صرفيه برق و آب شان را پرداخت نمى کنند، فشار وارد کند.
در همين حال شماری از باشندگان اين ولايت می گويند که مسئولان شرکت برشنا در هنگام ميتر خوانی پول صرفيه برق مردم  را چندين برابر حساب مى کند که پرداخت در توان مردم نيست. فريد احمد رباطی وکيل ناحيه يازدهم شهری شهرچاريکار گفت که برشنا شرکت هم مشکل خود را دارد ، درست ميترخوانی نمی کنند ۳ را ۳۰ جور می کنند.
وی در ادامه گفت که برخی از مشترکين برق هستند که  مصرف کم دارند، در خانه شان فقط يک چراغ دارند، اما مصرف برق آن شش هزار می آيد اينکه دليل اش چه است، تا هنوز مشخص نشده است.
به گفته او، برخی زورمندان هستند که صرفيه برق را پرداخت نمی کنند و برشنا هم توانايی گرفتن از آنان را ندارد باز آمده مصارف آن را سر مردم عام می اندازد.