صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قرارداد دو پروژه برق به ارزش 214 میلیون دالر تایید شد

قرارداد دو پروژه برق به ارزش 214 میلیون دالر تایید شد

قرارداد دو پروژه ساخت بند برق و تولید 30 میگاوات برق آفتابی به ارزش 214 میلیو دالر در کمیسیون تدارکات ملی تایید شد. این پروژه ها در ولایت کندهار و هلمند تطبیق خواهد شد.
بر اساس اعلامیهای که ارگ ریاست جمهوری دیروز، دوشنبه 9 دلو، منتشر کرده، نشست کمیسیون تدارکات ملی یکشنبه شب  به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار شده است. در این نشست، اعضای کمیسیون قراردادهای ساخت بند برق کجکی در ولایت هلمند و پروژه تولید 30 میگاوات برق آفتابی در ولایت قندهار را تصویب کرده است.
ارزش ساخت پروژه فاز دوم بند برق کجکی هلمند 9.174 میلیون دالر و پروژه برق آفتابی در ولایت قندهار به ارزش مجموعی 39 میلیون دالر تطبیق خواهد شد.
ارگ ریاست جمهوری گفته است که مدت اعمار پروژه بند برق کجکی هلمند بیست سال پیشبینی شده است که ظرفیت بیشتر از 150 میگاوات برق را خواهد داشت. همچنین پروژه برق آفتابی در ولایت قندهار برای 20 سال در نظر گرفته شده است که ظرفیت تولید 30 میگاوات برق را دارد.
کمیسیون تدارکات ملی گفته است که این پروژه ها از سوی شرکت هایی که واجد شرایط باشند، تطبیق خواهد شد و نوع قرارداد این پروژه ها اعمار، تملک، بهرهبرداری و انتقال میباشد.
گفته می شود که شورای عالی اقتصادی قبلا این دو پروژه را مورد بررسی و تصویب قرار داده است و برای منظوری نهایی به کمیسیون تدارکات ملی از سوی ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی ارایه شد. رئیس جمهور غنی گفته است که این پروژه ها یک گام مثبت برای تولید انرژی برق در داخل کشور است و آن را گام مهم به سوی خودکفایی دانسته است.
آقای غنی گفته است که با سرمایه گذاری بیشتر روی سکتور انرژی و آب، افغانستان می تواند با کشورهای همسایه رقابت کند و قیمت انرژی برق کاهش یابد و در این صورت، افغانستان به مرکز انتقال انرژی مبدل خواهد شد.
حدود یک ماه پیش، ترکمنستان برق وارداتی اش برای چند ولایت از جمله ولایت هرات را قطع کرد. شرکت برشنا گفت که این کشور خواهان افزایش در قیمت دو برابر هر کیلوولت برق شده است.  در همین حال، رئیس جمهور در کمیسیون تدارکات ملی تاکید کرده است که باید کشور از لحاظ تولید انرژی برق به خودکفایی برسد.
کمیته تدارکات ملی گفته است که برای تولید برق 30 میگاوات برق آفتابی در ولایت قندهار شرکت های تطبیق کننده می توانند از زمین های میدان هوایی این ولایت برای ساخت برق آفتابی استفاده کنند.
تصویب دو پروژه برای تطبیق پروژه برق 220 کیلوولت بامیان - دوشی
کمیسیون تدارکات ملی پروژههای تهیه، نصب، دیزاین و منتاژ سب استیشن و تدارک تجهیزات، نصب و دیزاین لین برق 220 کیلو ولت دوشی - بامیان را تصویب کرده است.
رئیس جمهور غنی گفته است که شرکت هایی که برنده تطبیق پروژه های نصب، تهیه، دیزاین و منتاژ سب استیشن و تدارک تجیزات، تهیه، نصب و دیزاین لین برق 220 کیلوولت بامیان - دوشی میشوند باید در مدت معین آن که حدود 700 روز در نظر گرفته شده است، تطبیق کند در غیر آن مطابق قانون جریمه پرداخت کنند.
همچنین در جلسه اخیر کمیسیون تدارکات ملی شماری از پروژه های تدارکاتی مورد بحث قرار گرفت که در نتیجه، قرارداد بازسازی اسفالت سرک گردیز- زرمت ولایت پکیتا و قرارداد و نصب 20 پایه ایرکندیشن در وزارت مالیه نیز مورد تایید قرار گرفت. 
در نشست کمیسیون پروژه ساخت و بازسازی سرک دوربابا - غنی خیل ولایت ننگرهار که مربوط به وزارت فواید عامه است و قرارداد خریداری انتقال 24 هزار بکس گبیون (تورسنگی) برای 24 ولایت آسیب پذیر را رد کرد و زمان قرارداد 201000 اصله چوب گردوم تحکمیماتی که مربوط وزارت معادن می شود را تمدید کرد.