صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زنان نان‌آور کابل؛ دهقانانی که دسترخوان خود را رنگین می‌کنند

زنان نان‌آور کابل؛ دهقانانی که دسترخوان خود را رنگین می‌کنند

پروژه ملی باغداری و مالداری با همکاری وزارت زراعت و آبیاری، زمینه فعالیت زنان در عرصه مالداری و زراعت را فراهم کرده تا در دسترخوان خانوادهها تغییراتی رونما شود.
در این برنامه هزاران زن، آموزش میبینند و امکانات لازم  تولید فرآوردههای لبنی و یا اینکه زراعتی را به دست میآورند تا در کنار شوهران شان، در اقتصاد خانواده سهیم شوند.
بلقیس یکی از صدها زنی است که در ولسوالی پغمان در یک گروه ده نفری، مشغول فعالیت در سبزخانهای است که با همکاری پروژه ملی باغداری و مالداری و وزارت زراعت راه اندازی شده است.
او همسر یک کارگر زمین کشاورزی است و مادر شش فرزند قد و نیم قد. کارش را خروس خوان با آماده کردن صبحانه برای فرزندانش شروع میکند و نیمههای شب با شستن ظرفها پایان میدهد. در طول روز نیز هزاران بوته بادرنگ، رومی و انواع ترکاریها را پرستاری میکند.
بلقیس از اینکه میتواند در اقتصاد خانواده و رنگین شدن دسترخوان خود کمک کند بسیار خرسند است و امیدوار است که با این کار و با همکاری شوهرش بتواند زمینه تحصیل و آموزش فرزندانش را مهیا کند.
او میگوید که بابت کار در سبزخانه، دو هدف را مد نظر دارم، یک کمک خرج خانه باشم و دوم اینکه فرزندانم بتوانند میوه و ترکاری تازه بخورند. بلقیس از فواید میوه و ترکاری تمیز سخن به میان آورد و گفت انسانی که تغذیه سالم داشته باشد، در جامعه نیز فعالتر است.
این بانوی کشاورز همچنین اضافه کرد که زنانی که مصروفیتی غیر از کار خانه ندارند بیشتر وقتها دچار نوعی سردرگمی میشوند؛ چون بعد از کار خانه، بیکار هستند و بیکاری خودش نوعی مریضی است. او ادامه داد، اکنون که من کار میکنم و از اینکه میتوانم دسترخوان خانهمان را رنگین کنم، در خانه حس سربلندی دارم.
به باور این بانوی دهقان، دستآورد اقتصادی زنان میتواند خشونت علیه زنان را کاهش دهد، چون از فشارهای اقتصادی که بر سر همسرشان است، میکاهد. نظیفه هلال، کارمند ساحوی پروژه ملی باغداری و مالداری به روزنامه «افغانستانما» گفت که از طریق این پروژه حدود 500 بانو در ولسوالی پغمان ولایت کابل، مشغول فعالیت در عرصه سبزخانه و کار باغچه است.
خانم هلال گفت که بانوانی که علاقمند کار کشاورزی باشند، از این طریق آموزشهای لازم را میبینند و مقداری از وسایل زراعتی نیز در اختیارشان قرار میگیرد تا بتوانند در اقتصاد خانوادههایشان سهیم شوند.
به گفتهی خانم هلال، اکثر خانوادههای که در این پروژه شامل شدهاند، از درآمد و کارشان راضی هستند، چون میتوانند همکار همسرشان باشند.
پروژه ملی باغداری و مالداری در فصلهای گرم سال، زمینهی فعالیت زنان در باغچهها و در فصلهای سرد سال، فعالیت در سبزخانهها را مهیا می کند. اکثر این کارها به صورت گروه ده نفری بانوان انجام میشود.
با تشکیل حکومت وحدت ملی، به توسعه زراعت نیز توجه جدی شد، حکومت تلاش میکند در کنار مردان، زمینه فعالیت زنان را نیز فراهم کند.
اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به روزنامهی «افغانستانما» گفت که توسعه زراعت بدون مشارکت زنان ممکن نیست. او ادامه داد که زراعت به عنوان یک بخش کلیدی اقتصاد کشور به شمار میرود که زنان میتوانند در قسمت کاهش فقر در جامعه نقش مهمی ایفا کنند.
او افزود که وزارت زراعت برای توانمندسازی زنان در سال گذشته توانست 11 هزار باغچه را برای بیش از 8 هزار بانو در سراسر کشور فعال کند و در سال آینده نیز 8 هزار باغچه کوچک دیگر نیز در کشور فعال خواهد شد.
سخنگوی وزارت زراعت همچنین اضافه کرد که فعالیت زنان ممکن است باعث کاهش خشونت در خانوادهها شود. او گفت به اندازهای که زنان در عرصه زراعت و مالداری فعال شوند، به همان اندازه اقتصاد خانواده توسعه پیدا میکند. به باور او، ممکن است یکی از علت های خشونت علیه زنان، فقر باشد که با فعال شدن زنان در زراعت و مالداری، اقتصاد خانوادهها بهتر میشود.
افغانستان يك كشور زراعتي است که 70 درصد اقتصاد خانوادهها توسط زراعت و مالداری تامین میشود و حضور زنان در اين بخش يك مسئله مهم و اساسي به شمار مي رود.
حکومت نیز میگوید که موضوع زنان و زراعت مسئله بسيار مهم است زيرا زنان در اينصورت متكي به خود شده و در بلند بردن عايد خانواده كمك ميکند و به اين ترتيب آرامش در كانون خانواده برقرار خواهد شد.
از سوی دیگر حکومت در نظر دارد که زنان زراعت پیشه را پشتیبانی کند و زمینههای توسعه بهتر زراعت زنان را مساعد کند تا اقتصاد خانواده بهتر شود. سخنگوی وزارت زراعت در این مورد گفت که به زودی یک نشست بزرگ برای توانمندسازی زنان در کابل برگزار می شود.
علی رضا احمدی