صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بانک جهانی 100 میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

بانک جهانی 100 میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

موافقتنامهی کمک مالی 100 میلیون دالری غرض تمویل پروژهی بهبود عملکرد مالی میان دولت افغانستان و بانک جهانی از سوی اکلیل حکیمی وزیر مالیه و شوبهم چوهدری رییس بانک جهانی به امضا رسید.
این موافقتنامهی کمک بلاعوض که روز یکشنبه 9 دلو در ارگ ریاست جمهوری میان بانک جهانی و دولت افغانستان به امضا رسید، به منظور رشد و ظرفیتسازی مدیریت امور مالی ادارات حکومتی میباشد.
ریاست جمهوری با نشر خبرنامهای نوشته است موافقتنامه این کمک، در حاشیه جلسه شورای عالی اقتصادی که تحت ریاست رییسجمهورغنی برگزار شده بود امضا شد. در جلسه شورای عالی اقتصادی، روی گزارش نشست ارزیابی موافقتنامهی تسهیلات تجارتی سازمان تجارت جهانی، طرح کاهش فیس انترنت فایبرنوری و ستلایت و گزارش صندوق بینالمللی پول بحث و گفتگو شده است.
همایون رسا وزیر تجارت، در این جلسه گزارش نشست ارزیابی موافقتنامهی تسهیلات تجارتی سازمان تجارت جهانی را ارائه کرده و گفته که هدف از این گزارش تسریع نقل و انتقالات، ترخیص اموال به شمول اموال تجارتی از گمرکات و بهبود افزایش همکاری میان گمرکات و ادارات ذیربط و بلند بردن ظرفیت میباشد.
این گزارش در جلسه شورای عالی اقتصادی مورد تصویب قرار گرفته و تأکید شده که نهادهای حکومتی در رابطه به ترانزیت و اجرای موافقتنامههای دوجانبه با وزارت تجارت، باید هماهنگی و همکاری داشته باشند.
از سویی هم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد کاهش فیس انترنت، فایبر دراک و ستلایت معلومات داده است.
بر بنیاد اعلامیه، رییسجمهور غنی از طرح وزارت مخابرات مبنی بر کاهش قیمت انترنت، فایبر نوری و ستلایت استقبال کرده و از وزیر مخابرات و همکارانش که ستایش کرده است.
رییسجمهوری به وزیر مخابرات، مشاورین ریاستجمهوری در امور زیربناها و بانکداری و مالی، مسئولان برشنا و اترا دستور داده تا با کمپنیهای ذیدخل روی کنترل، ظرفیت و قراردادها صحبت کنند و پیشنهادات مشخص را در این زمینه ترتیب و ارائه کنند.
اعلامیه میافزاید، خالد پاینده معین وزارت مالیه در مورد گزارش جلسهی تخنیکی با صندوق بینالمللی پول معلومات داده و گفته که با اعضای صندوق بین المللی پول در خصوص رشد اقتصادی، پیشبینی سال ۲۰۱۸، انفلاسیون، افزایش عواید، افزایش خزاین در ختم سال مالی، مدیریت مالی و اصلاحات صحبت شده است.