صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سـیگار: پنتاگون نمی‌گذارد قلمرو تخمینی طالبان در افغانستان را افشا کنیم

سـیگار:  پنتاگون نمی‌گذارد قلمرو تخمینی طالبان  در افغانستان را افشا کنیم

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) میگوید وزارت دفاع آمریکا این نهاد ناظر را از افشای برآورد این که چه مقدار از خاک افغانستان در کنترل طالبان است، ممنوع کرده است.
به گزارش بی بی سی، این نهاد گفته، این کار مشکلساز است چرا که برای اولین بار اطلاعاتی که "غیرمحرمانه" قلمداد شدهاند با مالیاتدهندگان آمریکا شریک ساخته نمیشود.
پنتاگون اما این اتهام را رد میکند و میگوید که این تصمیم ناتو (ماموریت نیروهای خارجی به رهبری آمریکا) در افغانستان بوده است که چنین اطلاعاتی منتشر نشود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که چندین گزارش حاکی است که قلمرو تحت کنترل طالبان در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در۲۰۱۴ گستردهتر شده است.
حدود سه ماه پیش نهاد سیگار گزارش داد که وضعیت کنترل دولت بر مناطق و جمعیت کشور از دو سال گذشته در پایینترین سطح خود رسیده است.
بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در آن گزارشش که روز سهشنبه (۹ عقرب) منتشر شد، نوشت که کنترل و نفوذ دولت افغانستان از ۷۲ درصد در عقرب سال ۱۳۹۴ به ۵۷ درصد در عقرب امسال کاهش یافته است.
دولت به این گزارش واکنش نشان داد. وزارت دفاع گفت که سطح تهدید در ۳۰ تا ۴۰ ولسوالی بالا است، ولی این امر به معنای آن نیست که کنترل دولت بر خاک و جمعیت کشور کاهش یافته است.
سخنگوی این وزارت گفت که جنگ در افغانستان به صورت سیالی جریان دارد و گروههای شورشی به صورت چریکی میجنگند. او افزود که در چنین وضعیتی تعیین میزان دقیق کنترل شورشیان بر مناطق کشور "دشوار و حتی ناممکن" است.