صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مصؤنیت خبرنگاران: حکومت قانون دسترسی به اطلاعات و طالبان ارزش‌های بشری را رعایت کنند

کمیته مصؤنیت خبرنگاران: حکومت قانون دسترسی به اطلاعات و طالبان ارزش‌های بشری را رعایت کنند

کمیتهی مصؤنیت خبرنگاران افغانستان از وضعیت آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در کشور ابراز نگرانی کرده است. صدیقالله توحیدی رییس بخش دادخواهی این کمیته دیروز چهارشنبه 11 دلو، در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت، از یک سو مسئولان دولتی اطلاعات لازم را با خبرنگاران شریک نمیسازند و از جانب دیگر مخالفان مسلح دولت خبرنگاران را مزدور و اجیر خطاب میکنند. آقای توحیدی افزود که خبرنگاران به عنوان قشر آزاد و غیر وابستهی جامعه فعالیت میکنند و هیچگاه منافع گروهها را بر بیطرفی کامل شان ترجیح نمیدهند.
رییس بخش دادخواهی کمیتهی مصؤنیت خبرنگاران افغان با اشاره به عدم همکاری حکومت در بخش دادن اطلاعات به خبرنگاران و رسانهها گفت، حکومت هنوز هم دربارهی رویداد هتل انترکانتنینتال معلومات موثق و لازم را در اختیار خبرنگاران قرار نداده است. دو هفته پیش چند مهاجم مسلح وابسته به گروه طالبان به هتل انترکانتنینتال حمله کردند که در نتیجهی آن 22 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند.
حمله به این هتل واکنشهای زیادی را به دنبال داشت که تعداد زیادی از مردم، بخشهای امنیتی را به کمتوجهی متهم میکنند. منتقدان به این باورند که مسئولان امنیتی وظیفهی شان را به درستی انجام نمیدهند؛ وگرنه چطور ممکن است مهاجمان از چندین ایست بازرسی عبور کرده و داخل مهمترین هتل در پایتخت شوند. اما حکومت یک روز پس از حمله به این هتل هیأتی را توظیف کرد و گفت چگونگی این رویداد را بررسی میکند. تاکنون در این باره معلومات تازهای با رسانهها شریک نشده است.
به باور صدیقالله توحیدی رییس بخش دادخواهی کمیتهی مصؤنیت خبرنگاران افغان، عدم همکاری و بیتوجهی دولت، فضای اطلاعرسانی را برای خبرنگاران تنگ ساخته است. او افزود در کنار این مخالفان مسلح دولت نیز با بستن اتهامهایی خبرنگاران را مزدور دولت خطاب میکنند و این قابل نگرانی است. طالبان پس از انفجار خونین شنبهی هفته جاری که در چهارراهی صدارت شهر کابل رخ داد و در آن بیشتر از 300 نفر کشته و زخمی شدند، خبرنگاران و رسانهها را به تحریف در نشر این رویداد متهم کردند. یکی از اعضای گروه طالبان در مقالهای که روی وبسایت این گروه نشر شده، رسانهها را مزدور و اجیر خطاب کرده است. طالبان گفته بود رسانهها از تصاویر کهنه و یا هم تصاویری که مربوط به جنگ سوریه و عراق است، در نشر گزارشهای شان کار گرفتهاند.
آقای توحیدی اما با رد این اتهامات گفت "تصاویر به گونهی زنده از محل رویداد و نیز مستند و بدون کدام دستکاری از سوی رسانهها در آن روز و روزهای بعدی" به نشر رسیده است.
با این حال، کمیتهی مصؤنیت خبرنگاران افغان با نشر خبرنامهای از حکومت خواسته که قانون دسترسی به اطلاعات را در نظر گرفته و معلومات لازم را با رسانهها شریک سازد. در اعلامیه کمیته مصؤنیت خبرنگاران آمده که برای ارائه معلومات به موقع، یک مرکز همآهنگی با رسانهها در چهارچوب دولت به وجود آید و هرگونه معلومات فوری، لازم و قانونی به اسرع وقت در اختیار رسانهها و خبرنگاران قرار بگیرد. کمیته گفته که قانون دسترسی به اطلاعات باید به گونهی کامل تطبیق شود. در این اعلامیه از گروه طالبان نیز خواسته شده که قانون جنگ و ارزشهای بشری را در نظر بگیرد و به خبرنگاران که غیرنظامیان و افراد بیطرف هستند، آسیب نرساند و از وارد کردن اتهامهای گونهگون نیز خودداری کند.