صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زنی در تخار به اتهام رابطه نامشروع محکمه صحرایی شد

زنی در تخار به اتهام رابطه نامشروع محکمه صحرایی شد

مقامهای دولتی در ولایت تخار تایید کردهاند که تعدادی از مردم محل، یک زن را به اتهام رابطه نامشروع شلاق زدهاند. این مقامات گفتهاند که محاکمه صحرایی این زن را به گونه جدی بررسی خواهند کرد.
سنتالله تیمور، سخنگوی والی تخار میگوید که مردم محل یک زن 22 ساله را که متاهل بوده به اتهام رابطه نامشروع با یک پسر 17 ساله، شلاق زدهاند.
از چندی پیش به این سو، ویدیویی در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که در آن زنی توسط چندین مرد شلاق زده میشود. در این ویدیو، برخی از مردان این زن را دشنامهای رکیک نیز میدهند.
سخنگوی والی تخار در مورد این ویدیو گفت که این رویداد در ماه قوس در روستای رباط ولسوالی چاهآب ولایت تخار به وقوع پیوسته است.
آقای تیمور اضافه کرد که بیشتر کسانی که در ویدیو وجود دارند و این زن را شلاق میزنند، اعضای خانواده او هستند.
او همچنین گفت، زنی که شلاق خورده، "شوهرش در ایران بوده؛ پسر هفده ساله بدون اجازه اعضای خانواده، داخل خانه شده و خانواده پس از ساعاتی از این موضوع خبر شده و شک کرده که این زن با جوان هفده ساله چه کرده."
به گفته سخنگوی والی تخار، اکنون مشکل این زن حل شده و در خانه شوهرش زندگی می کند، او اما گفت که به ولسوال چاهآب دستور داده شده که عاملان این محکمه صحرایی را بازداشت و مجازات کند.
مقامات محلی میگویند به دلیل ناامن بودن این ولسوالی در چند ماه اخیر، دشوار گذر بودن مسیر این ولسوالی و عدم شکایت کسی، از این رویداد به تازگی آگاه شدند.
محکمه صحرایی در کشور رویداد تازهای نیست، بلکه تاکنون دهها مورد در نقاط مختلف کشور حتی در مناطق امن نیز صورت گرفته است.