صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شهرداری کابل: تمدید جواز اصناف مشروط به تصفیه مالیه است

شهرداری کابل: تمدید جواز اصناف مشروط به تصفیه مالیه است

شهرداری کابل و وزارت مالیه تفاهمنامهای را امضا کردند که روند تمدید و یا لغو جواز اصناف، مشروط بر تصفیه مالیات آنها میشود.
این تفاهمنامه روز شنبه 14 دلو در کابل بین این دو اداره امضا شد و پس از این اصنافی که اسناد تصفیه مالیات نداشته باشند، جواز کارشان از سوی شهرداری کابل تمدید و یا لغو نمیشود.
عبدالله حبیبزی سرپرست شهرداری کابل در این نشست گفت که "هدف از امضای تفاهمنامه، همکاری میان وزارت مالیه و شهرداری کابل به منظور تصفیه و لغو جواز اصناف مشروط به تصفیه مالیات آنها است."
آقای حبیبزی افزود این اقدام سبب بلند رفتن سطح اطاعت پذیری اصناف، تطبیق یکسان قوانین نافذه و در نهایت موجب افزایش عواید ملی کشور میشود.
او علاوه کرد، افزون بر این میان ادارات وزارت مالیه و شهرداری کابل نیز توافق صورت گرفته است که شاروالی کابل در کار صدور جواز و تصفیه مالیات برای تشبثات سهولت بیشتر ایجاد کند.
سرپرست شهرداری کابل همچنین اضافه کرد که هر چند مطابق قوانین مالیاتی، تمام ادارات جواز دهنده به شمول شهرداریها مکلفاند تا در حصه تمدید و لغو جوازهای تشبثات پس از دریافت تصدیقنامه تصفیه مالیات که توسط ادارات مالیاتی صادر میشود، اجراآت کنند، اما این رابطه پیش از این میان شهرداری کابل و وزارت مالیه وجود نداشته است.
نجیب الله وردک معین وزارت مالیه نیز در این نشست گفت که "ساده سازی پروسه جواز دهی و تصفیه مالیات، بالا بردن احصاییه اصناف و شناسایی اصناف جدید و تطبیق بهتر و یکسان قوانین نافذه در بخش اصناف از موثریت این تفاهمنامه خواهد بود."
دولت طی سه سال اخیر برنامههای مدونی برای جمعآوری عواید و افزایش درآمدهای داخلی را روی دست گرفته است که گرفتن مالیات از اصناف و دکانداران نیز شامل این برنامه میشود.
آقای وردک در مورد جمعآوری مالیات نیز گفت که در سال جاری ۳.۴ میلیارد افغانی از اصناف و بعضی شرکتهای کوچک دیگر مالیه بهدست آمده است."
به گفته مسئولان شهرداری کابل، 136 هزار صنف در بخشهای مختلف وجود دارد که برای تطبیق قانون و تنفیذ موارد این تفاهمنامه پولیس شهری در نقاط مختلف شهر نیز گماشته میشود. همچنین شهرداری در نظر دارد، ساحات اضافی در نواحی بیست و دوگانهاش را جهت اعمار دفاتر حوزه مالیاتی، در دسترس وزارت مالیه قرار دهد.
این کار به منظور بالا بردن کیفیت عرضه خدمات برای شهروندان، ساده سازی پروسه تشریک معلومات بین طرفین و تسریع طی مراحل اسناد هنگام جواز دهی و تصفیه مالیات، صورت می گیرد.