صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاش پولیس ترافیک چندین ماه است که پرداخت نشده

معاش پولیس ترافیک چندین ماه است که پرداخت نشده

شماری از نیروهای پولیس ترافیک از عدم پرداخت معاش ماهانۀ خود شکایت دارند. این افراد می گویند، با آن که 12 روز از آغاز ماه دلو می گذرد تاکنون معاش ماه جدی و نزدیک به هفت ماه پول اعاشۀ شان پرداخته نشده است.
به گزارش سلاموطندار، یک پولیس ترافیک که نخواست نامش فاش شود با انتقاد تند از دولت می گوید، معاش یک مشاور که 200 هزار افغانی است به موقع پرداخته می شود، اما پرداختن 12 هزار معاش و پول بدل اعاشۀ ترافیک ماه ها به درازا می کشد. مسؤولان وزارت داخله می گویند که این وزارت سرگرم ایجاد یک سیستم الکترونیکی برای پرداخت معاش پولیس ملی، پولیس مردمی، پولیس محلی و پولیس ترافیک از طریق این سیستم است.  نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت می گوید که با ایجاد این سیستم تا یک ماه دیگر معاش و بدل اعاشۀ پولیس ترافیک پرداخته خواهد شد. سخنگوی وزارت داخله تأکید میکند که معاش نیروها و کارمندان پولیس و همچنان پولیس ترافیک احصائیهبندی و طی مراحل شده است و با پایان کار سیستم جدید الکترونیکی تا پایان ماه دلو به حساب های شان واریز می شود