صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نباریدن باران باعث نگرانی دهقانان بلخ شده است

 نباریدن باران باعث نگرانی دهقانان  بلخ شده است

سطح بارش پايين امسال در بلخ، دهاقين اين ولايت را نگران ساخته و مى گويند که اگر خشک سالى همچنان ادامه يابد، حاصلات سال آيندۀ شان متضرر خواهد شد و حکومت بايد در اين راستا کمک نمايد.
آنها مى گويند که وقت کشت للم  نه تنها در بلخ، بلکه در تمامى زون شمال گذشته است و بارش هايى که بعد از اين صورت مى گيرد، بالاى آن تاثير نخواهد کرد.
زارعين نگران اند که اگرعدم باريدن برف تا پايان سال جارى همچنان ادامه يابد، سطح حاصلات شان پايين خواهد بود.
به گزارش پژواک، حاجى عبدالقيوم يکى از زارعين ولسوالى چمتال بلخ گفت که ولايت بلخ هميشه از نظر کمبود آب زراعتى با مشکلات مواجه است. موصوف افزود که نه تنها زمين هاى للم اين ولايت، بلکه زمين هاى آبى نيز نياز جدى به بارش دارد.
به گفتۀ او، با در نظرداشت وضعيت بارش در امسال، نسبت به سال گذشته، خشکالى است.
حاجى قيوم در مورد باريدن اولين برفى که هفتۀ گذشته باريد، گفت: "کفايت نمى کند، در سال هاى گذشته هر زمستان چهار پنج بار برف هاى زياد صورت مى گرفت، امسال طورى فکر مى کنيم که هيچ برف نباريده است." موصوف، این برف را فقط براى مرطوب نگهداشتن زمين و ختم کرم ها تا يک اندازه مفيد مى داند.
زارعين مى گويند که وقت کشت للم به علت نبود بارش ها، به پايان رسيده و اگر بعد از اين بارش صورت گيرد، فايده ندارد.
محمد انور يکى از دهاقين ولسوالى چهاربولک، گفت که امسال وقت کشت للم به علت نبود بارش ها گذشته است. موصوف افزود که اگر بعد از اين بارش نيز صورت گيرد، براى زرع زمين هاى للم، کدام فايدۀ خاص نخواهد داشت.
او گفت: "للم بايد وقت تر کاشته شود، تخم آن بايد اکنون جوانه مى زد، تا گردم شدن هوا بايد کلان مى شد." محمد انور گفت اگر اکنون کاشته شود، فصل تابستان نزديک است و به حاصل نمى رسد.
مسئولين رياست زراعت بلخ نيز مى گويند که امسال به مزارع للمم اين ولايت ضرر رسيده است.
سراج الدين مهربان رييس زراعت و مالدارى گفت که کشست هاى للم بلخ، در اثر نبود بارش ها سوخته است. اما موصوف افزود که آنها هنوز هم اميدوار اند که بارش ببارد.
به گفتۀ او، بعد از اين اگر بارش ها نيز صورت گيرد، امکان زياد وجود دارد که زمينه براى کشت هاى بهارى مساعد گردد.
رييس زراعت پذيرفت که بخش زراعت در بلخ، هميشه به علت نبود آب زراعتى با کندى مواجه است.
موصوف افزود که در صورت بارش ها نه تنها که تخمين افزايش آب بالاى زمين درست است؛ بلکه به بلند شدن سطح آب زير زمينى نيز مفيد واقع ميشود.  به گفتۀ او، زارعين بلخ در يک ثانيه به ٤٠٠ متر مکعب آب نياز دارند و اين در حالى است که آب جارى در اين ولايت در يک ثانيه به ٣٤ متر مکعب  به زمين داده ميشود.
موصوف کمبود آب زراعتى در بلخ را يک مشکل خواند و گفت که کمک جدى مردم با دولت در اين راستا از راه حل هاى آن ميباشد.
مهربان رييس زراعت گفت يکى از عوامل عدم بارش ها، نبود درخت هاى سبز است و آنها همه ساله کوشش مى کنند که هزاران نهال جديد به منظور طبيعت جنگلى بنشانند.