صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: دروازه صلح به روی همه مخالفان مسلح دولت باز نیست

رئیس جمهور: دروازه صلح به روی همه مخالفان مسلح دولت باز نیست

رئیس جمهور غنی یکبار دیگر به حوادث خونین اخیر در کشور واکنش نشان داد و گفت که بعد از این رویدادها، دروازه صلح به روی همه مخالفان مسلح دولت باز نیست.
آقای غنی که دیروز، شنبه 14 دلو، در نشست شورای عالی صلح سخنرانی میکرد گفت که تفکیک میان کسانی که صلح پذیر هستند و آنهایی که صلح پذیر نیستند مهم است.
او با اشاره به حمله مرگبار هفته گذشته در چهار راهی صدارت گفت کسانی که مسئولیت این حمله را پذیرفتهاند صلح پذیر نیستند و دروازههای صلح به روی آنان بسته است و هشدار داد که آنهاعزم و اراده ما را برای نابودی خود شاهد خواهند بود.
رئیس جمهور غنی گفت که پیش از این حمله خونین سئوال همیشگی این بود که شما چطور میان کسانی که صلح میخواهند و کسانی که جنگ طلب هستند، تفکیک میکنید و "ما گفتیم: تفکیک را تاریخ میکند." با انجام حمله خونین هفته گذشته  در کابل این تفکیک انجام شد.
گروه طالبان مسئولیت حمله مرگبار چهار راهی صدارت را به عهده گرفته است. در این حمله 103 نفر کشته و 235 نفر دیگر زخمی شدند. آقای غنی همچنین بر گرفتن انتقام قربانیان این رویداد تاکید کرد و گفت که: «انتقام ما با عقل و تدبیر گرفته می شود،  یقین داشته باشند که در هر سوراخی که بروند از سوراخ بیرون شان می کنیم.»
او  تاکید کرد که خواست اصلی ملت افغانستان صلح است و افزود، اما معنی تعهد به صلح این نیست که آرام بنشینیم و انتقام نگیریم و گفت که دولت افغانستان دو هدف واضح دارد: "هم باید جنگ را ببریم و هم به صلح برسیم."
رئیس جمهور گفت که شورای عالی صلح برای آوردن صلح در کشور نقش مهم دارد و بر تهیه نقشه راه صلح تاکید کرد و گفت تهیه این نقشه راه، یک ضرورت است.  او افزود که عوامل تخریب کننده پیمان صلح نیز باید شناسایی شود. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح نیز در این نشست گفت که در کنار عوامل خارجی تاثیرگذار بر روند صلح، عواملی در داخل نیز وجود دارد که بر روند صلح تاثیر میگذارد.
او نارساییها در ادارات دولتی را یکی از عوامل روی آوردن مردم به سوی طالبان و مخالفان مسلح دولت دانست و گفت که این نارساییها باعث رشد مخالفان مسلح دولت میشود و باید اصلاحات در ادارات دولتی عملی شود تا از رجوع مردم به مخالفان مسلح دولت جلوگیری شود.