صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پلان امنیتی شهر کابل در اصول تایید شد

پلان امنیتی شهر کابل در اصول تایید شد

در جلسۀ سرقوماندانی اعلای قوای مسلح، پلان امنیتی شهر کابل در اصول مورد تأیید قرار گرفته است.
در خبرنامه اى که از سوى ارگ ریاست جمهوری منتشر شده، آمده است که جلسۀ سرقوماندانی اعلای قوای مسلح، قبل از ظهر دیروز به ریاست محمد اشرف غنی رئیسجمهور، در مورد پلانهای عملیات نظامی و پلان امنیتی شهر کابل بحث نمود. 
منبع افزود دراین جلسه که در ارگ انجام شد، مسئولین ارشد نهادهای امنیتی و دفاعی کشور در خصوص پیشرفت عملیاتهای نظامی در سراسر کشور و دستاوردها در این زمینه به رئیسجمهور معلومات دادند. همچنان مسئولین ارشد امنیتی، پلان امنیتی شهر کابل را به رئیس جمهورغنی ارائه نمودند.
مسوولین ارشد امنیتی گفتند که پلان امنیتی شهر کابل؛ شامل بخشهای هماهنگی، انسجام، کشف و استخبارات، تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی، جابجايی موثر نیروهای پولیس و اصلاحات همهجانبه در این سکتور میباشد. جلسه، پس از بحثهای مفصل، پلان امنیتی شهر کابل را در اصول مورد تأیید قرار داد و به منظور تحقق موثر آن به مسئولین ارشد امنیتی هدایت داد تا روی جزئیات پلان مذکور بهشمول چارچوب زمانبندیشده جهت تطبیق، کار نمایند و طی ده روز آینده، آنرا نهایی و به استماع مردم برسانند.