صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد رئیس اجرائیه از عملی نشدن موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی

 انتقاد رئیس اجرائیه از  عملی نشدن موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور یکبار دیگر از عملی نشدن موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و گفت اگر این موافقتنامه عملی میشد، اکنون مشکلات کمتری داشتیم.
آقای عبدالله که دیروز، یکشنبه 15 دلو، در مراسم معرفی فضلالدین عیار به عنوان والی جدید ولایت پروان صحبت میکرد گفت: « امروزهم اگر درس نگرفته باشیم؛ به دنبال انحصارگرایی باشیم و پراکندگی را مسئولیت دیگران بدانیم، اشتباه رفتهایم.»
او افزود که حکومت وحدت ملی در آغاز حمایت همهی مردم را با خود داشت، اما امروز فاصله میان مردم و حکومت افزایش یافته است.
آقای عبدالله گفت که باید به خواستهای مشروع قشر سیاسی پاسخ داده شود و در رفتارها نیز تجدید نظر گردد؛ زیرا رفتارهای غیرمسئولانه باعث ضعف نظام و کشور میشود.
رئیس اجرائیه کشور گفت که اکنون مردم تبعیض را میبینند و احساس میکنند و اعتراض آنها نباید باعث عقده مندی شود.
او اعتراف کرد که رهبران حکومت وحدت ملی وعدههایی را که به مردم داده بودند، عملی نکردهاند و افزود که باید از کمکاریهای که در حق مردم شده، معذرت بخواهیم.
رئیس اجرائیه پیش از این نیز از عملی نشدن توافقنامه حکومت وحدت ملی انتقاد کرده و رئیس جمهور غنی را به انحصار قدرت متهم کرده بود. ریاست جمهوری در پاسخ به سخنان رئیس اجرائیه گفته بود که تصامیم مهم بصورت شورایی گرفته میشود و همه در تصمیم گیریها سهیم هستند.
در آن زمان، آقای عبدالله و رئیس جمهور غنی چندین دیدار پشت درهای بسته داشتند تا توانستند که اختلافات را کاهش دهند و تنشها فروکش کند.
اما انتقاد دیروز آقای عبدالله نشان میدهد که رابطه او با ریاست جمهور یکبار دیگر تنشآلود شده و اختلاف دیدگاه بین ارگ و سپیدار تشدید گردیده است.
ارگ ریاست جمهوری تا هنوز در مورد سخنان رئیس اجرائیه واکنش نشان نداده و روشن نیست که اختلاف ارگ و سپیدار روی چه مسایلی است.