صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والی برکنار شده بلخ؛ دو ولسوال این ولایت را برکنار کرد

والی برکنار شده بلخ؛  دو ولسوال این ولایت را برکنار کرد

منیر فرهاد، سخنگوی عطامحمد نور، والی برکنار شده ولایت بلخ میگوید که آقای نور امیر محمد وقار، ولسوال دولتآباد را به عنوان ولسوال شولگره گماشته است.
به گفتهی او، سراج الدین عابد که ولسوال شولگره بود اکنون خانهنشین است ولی در آینده به یکی دیگر از ولسوالیهای این ولایت فرستاده می شود.
اداره مستقل ارگانهای محلی که مسئولیت اصلی مدیریت ولسوالان کشور را دارد، پیش از این گفته بود که "هر مسئول محلی که استعفا میدهد و یا برکنار میشود، امضایش قابل اعتبار نیست." این اداره اما بعد از این اقدام عطامحمد نور تاکنون واکنشی نشان نداده است.
عطامحمد نور حدود یک و نیم ماه پیش توسط رئیس جمهور برکنار شد و به جای او انجینر داود به عنوان والی بلخ گماشته شد اما آقای نور این اقدام ارگ را قبول نکرد. او بعد از مدتی به دفترش در مقر ولایت رفت و کارها و دیدارهایش را انجام داد. نور گفته بود که پس از این، بیشتر در دفتر کارش حضور مییابد و اسناد دولتی را بررسی میکند.
این امر باعث شد که تنشهایی بین ارگ و عطامحمد نور که رئیس اجرایی حزب جمعیت است، به وجود آید. والی برکنار شده بلخ همچنین گفته بود تا آخر عمر حکومت وحدت ملی به عنوان والی باقی میماند مگر اینکه تفاهمی بین حزب جمعیت و ارگ شود.
تاکنون چندین نشست بین نمایندگان ارگ و حزب جمعیت برگزار شده ولی تاکنون به نتیجه مشخصی دست نیافتند و همچنان این تنشها وجود دارد. گفتنی است که عطا محمد نور نزدیک به 13 سال است که به عنوان والی بلخ ایفای وظیفه میکند و تنها والی است که تاکنون برکنار نشده است.