صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت، پنج‌هزار دستگاه قالین‌بافی برای برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی خریداری می‌کند

 حکومت، پنج‌هزار دستگاه قالین‌بافی برای  برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی خریداری می‌کند

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تدارک 5 هزار پایه دستگاه قالینبافی همراه با مواد لازمۀ آن که مربوط برنامۀ ملی انکشاف صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات میشود را به امضا رساند.
صنعت قالین بافی یکی از صنایع اصلی روستاییان کشور است که با پشتیبانی دولت میتواند وضعیت اقتصادی روستاها را توسعه ببخشد.
از سوی دیگر برنامههای حکومت توانسته است صادرات قالین کشور را به چهار برابر افزایش دهد. در سال گذشته نزدیک 4 هزار متر مربع قالین صادر شد.
کارشناسان این اقدام حکومت را تمجید میکنند و بر این باورند که با مهیا شدن امکانات و دستگاههای قالین بافی، صنعت قالین کشور رشد چشمگیری خواهد کرد.
گفتنی است که این تصمیم شب دوشنبه 15 دلو تحت نظر محمد اشرف غنی رئیس جمهور در ارگ در جلسه کمیسیون تدارکات ملی گرفته شد.
در این جلسه به ارزش 333 میلیون افغانی قرارداد منظور شد که تهیه سه قلم مواد اعاشوی برای ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری، تهیه و تدارکات شش پایه اسکنر، تهیه 26 هزار میتر آب و تمدید پروژه 17 سایت کیبل فایبر نوری از دیگر قراردادهای این کمیسیون است.
در این جلسه همچنین تاکید شده است که شرکت برنده خرید اسکنرها، باید توانایی ترمیم و حفظ اسکنرها را داشته باشد.
کمیسیون تدارکات ملی در رابطه به پروژۀ تهیه و تدارک ۲۶۰۰۰ پایه میتر آب برای زونهای ششگانه، خاطر نشان ساخت که شرکت برنده باید اسناد تصفیۀ مالیاتی خویش را ارایه کند.