صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی یک موتر مملو از مواد انفجاری را کشف کرد

امنیت ملی یک موتر مملو از مواد انفجاری را کشف کرد

ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده که یک موتر مملو از مواد انفجاری را از ناحیه هشتم شهر کابل کشف و ضبط کرده است.
این ریاست دیروز، سه شنبه 17 دلو، با فرستادن خبرنامهای به رسانهها نوشت که دو تُن مواد انفجاری در این موتر به شکل ماهرانه جاسازی شده بود. در خبرنامه امنیت ملی آمده است که تروریستان قصد داشتند این موتر را به ولایت پروان انتقال بدهند و از مواد جاسازی شده در آن، برای ساختن واسکت انتحاری و بمبهای کنار جاده استفاده کنند.
ریاست امنیت ملی در مورد نحوه کشف و ضبط این موتر و اینکه مربوط به کدام گروه تروریستی است، جزئیاتی ارائه نکرده. چندین موتری که در گذشته از سوی نیروهای امنیت ملی کشف و ضبط شده بود، گفته شده بود که مربوط شبکه حقانی است.
نیروهای امنیت ملی کشور پیش از این نیز چندین موتر مملو از مواد انفجاری را از شهر کابل کشف و ضبط کرده بودند و گفته شده بود که تروریستان قصد داشتند با استفاده از این مواد در مکانهای مزدحم شهر کابل حملات انتحاری انجام دهند. بعد از حمله مرگبار چهار راهی صدارت در قلب پایتخت، نیروهای کشفی کشور با انتقادات زیادی مواجه شدند. حتی رئیس جمهور غنی گفت که امنیت ملی و بویژه بخش کشفی، نیاز به اصلاحات جدی دارد.