صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

١٣ تن بشمول يک زن به ظن قاچاق موادمخدر بازداشت شدند

١٣ تن بشمول يک زن به ظن قاچاق موادمخدر بازداشت شدند

پولیس، ١٣ تن را بشمول يک زن، در پیوند به قاچاق موادمخدر از ولایات مختلف بازداشت و در مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، تحت تعقيب عدلى قرار دادند.
احمد خالد موحد مسنول مطبوعات وسخنگوى مرکزعدلى و قضايى مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر گفت که این افراد از ولایات کابل، بلخ، خوست، ننگرهار، ارزگان و جوزجان در جریان هفتۀ گذشته بازداشت شده اند.
به گزارش پژواک، او افزود که از نزد تمامی آنها، بیش از ٣ کیلوگرام هیرویین، ١٧٧کیلوگرام تریاک، ٥٨٠کیلوگرام چرس، ١٥٠٠دالرامریکایی، ٩٠٠٠ کلدارهندی، ١٥٣٠٠کلدارپاکستانی، ١٦سیت تیلیفون همراه و٣عراده واسطۀ مختلف النوع، کشف و ضبط شده است. مسئول مطبوعات مرکز عدلی وقضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر گفت که درمیان بازداشت شدگان؛ ٥ تن آنان قصد انتقال ٣،٦٨٥ کیلوگرام هیرویین را از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به هندوستان شهر(دهلی)داشتند.
سخنگوى مرکزعدلى وقضايى مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر، همچنان افزود که ١٠ تن از این مظنونان، در محکمه ابتدایی از ٣ سال و ٦ ماه الی ٢٠ سال، محکوم به حبس و در محکمۀ استیناف؛ ١١ تن آنان به حبس های مختلف تنفیذی محکوم به مجازات شده اند.
از بازداشت ١٣ تن در جريان يک هفتۀ گذشته به ظن قاچاق مواد مخدر درحالى خبرداده شد که  در ماه جدی سال روان، ٥٥ قضیه قاچاق مواد مخدر، در مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر ثبت شده است.