صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رولا غنی: زنان باید در معاملات بزرگ نقش داشته باشند

رولا غنی:  زنان باید در معاملات بزرگ نقش داشته باشند

رولا غنی، بانوی اول کشور در دومین نشست توانمندسازی زنان در عرصه زراعت گفت که زنان باید اجازه داشته باشند که در معاملات بزرگ و گرفتن قرضه نقش ایفا کنند.
خانم غنی، روز شنبه 21 دلو در این نشست گفت که قانونها به نفع زنان تنظیم شده اما متاسفانه رعایت نمیشود؛ باید اسناد حقوقی، تذکره، نکاحنامه و ... در اختیار زنان باشد تا بتوانند در معاملات بزرگتر و گرفتن قرضه نقش داشته باشند.
او که در حضور وزیران زراعت و امور زنان و نماینده رئیس سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان «FAO » سخنرانی میکرد، بر سهیم شدن زنان در عرصه کشاورزی تاکید کرد.
خانم غنی تصریح کرد که زنان ستون جامعه هستند و نزدیک به ۶۶ درصد زنان کارگر در مزرعه کار میکنند که نقش مهمی را در اقتصاد خانوادهها دارند.
به باور او، زنان اگر در کار زراعت در کنار مردان باشند، افغانستان زودتر به توسعه اقتصادی میرسد.
تومیو شیچری، رئیس سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان «FAO » نیز گفت که زنان دسترسی محدودی به سرمایه، بازاریابی و تکنالوژی معاصر دارند.
آقای شیچری افزود که باید به زنان اجازه تصمیم گیری داده شود چون باعث مقاومت زنان در برابر کارها میشود. به باور او، اگر زنان توانمند شوند، مهاجرت، گرسنگی و فقر کاهش مییابد و کشور به سمت تولید پایدار سوق داده میشود.
رئیس سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان گفت که این سازمان همکاری فنی خود را با دولت افغانستان ادامه میدهد تا زنان نقش مهمی را ایفا کنند.
حدود یک سال پیش نیز حکومت اولین نشست ملی توانمند سازی زنان را برگزار کرد که در آن نشست، مسئولان متعهد به رشد و توسعه فعالیت زنان شده بود.
نصیر احمد درانی، وزیر زنان در این نشست نیز گفت که "تلاشهای ما برای توانمندسازی و تشویق زنان برای یکجا شدن در کشت و کار زراعت و مالداری است، تا بتوانیم بخش منابع بشری کشور را به منظور بهبود اقتصاد زراعتی و ملی به تحرک واداریم."
آقای درانی افزود: ما در راستای پشتیبانی از زنان دهقان و به هدف تقویت درآمدشان، بیش از 51 هزار باغچهی خانگی را در سراسر کشور ساختیم همچنین ۵۸۹ باغچهی مکتبی را در ۱۸ ولایت تأسیس کردیم.
او علاوه کرد که وزارت زراعت تاکنون برای تقویت اقتصاد خانواده، بیش از ۴ هزار سبزخانه را برای زنان در سراسر کشور ساخته است.
به گفتهی آقای درانی، وزارت زراعت با فعالیتهای پیگیر، ثابت کرده است که زنان دهقان، نقش کلیدی در تحقق تحولات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی دارند.
وزیر زراعت میگوید که ما ثابت کردهایم که زنان با به کار بستن شجاعتشان و نیز با اشتغال در بخش زراعت، از جمله کشت زعفران، تولید سبزیجات، مرغداری و همچنان زنبورداری، میتوانند بخش خوابیدهی ماشین اقتصاد ملی را به چرخش بیاورند.
دلبری نظری، وزیر امور زنان که در این نشست حضور داشت، گفت که امیدوارم این کنفرانس تاثیر خوبی روی حضور زنان در عرصه زراعت و اشتغال زنان داشته باشد.
خانم نظری تصریح کرد که بدون سهم دادن زنان در بخش زراعت، دسترسی به اهداف انکشاف پایدار ناممکن است و توانمند سازی زنان در زراعت، نقش اساسی در راستای زمینههای اشتغال و تقویت اقتصاد خانوادهها دارد.
به گفتهی او، حدود 70 درصد زنان کشور در بخش زراعت کار میکنند که 50 درصد تولیدات زراعتی را برعهد دارند.
وزیر امور زنان همچنین اضافه کرد که اشتغال زایی زنان باعث کاهش خشونت علیه زنان میشود. با تشکیل حکومت وحدت ملی، وزارتهای سکتوری توجه ویژهای به برجسته سازی زراعت و مالداری در کشور کرده است که در این بین زنان نیز بی بهره نخواهند بود.