صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با صدها خانوادۀ بى بضاعت در کابل کمک صورت گرفت

 با صدها خانوادۀ بى بضاعت در کابل کمک صورت گرفت

موسسۀ بين المللى اسلام ريلايف، با صدها خانوادۀ بى بضاعت در کابل، کمک هاى غذايى و غيرغذايى انجام داد.
به گزارش پژواک، سيد کبير وياړ يکى از مسوولين اين موسسه در کابل، دیروز(٢٢ دلو) گفت که امروز به ٦٨٦ خانواده در ساحۀ کمپنى و چمن حضورى شهر کابل، کمک هايى را توزيع کرده اند.
او افزود که اين خانواده ها به اساس يک سروى و با همکارى وزارت هاى اقتصاد و کار و امور اجتماعى، از قبل انتخاب شده بودند.
به گفتۀ موصوف، اکثريت اين خانواده ها تازه به کشور برگشته و يا هم در داخل کشور بيجا شده اند.
ويار گفت که به هر خانواده يک بوجى آرد، يک کيلو لوبيا، ده کيلو برنج، نمک، ١٠ ليتر روغن  و دو کمپل داده شده است.
او افزود که کمک هاى ياد شده را؛ فردا به ٣٥٠ تن ديگر نيز توزيع مى کنند و همچو کمک ها را قبل از اين نيز در برخى ولايات توزيع نموده اند.
عبدالوکيل يکى از باشندگان کمپنى که اين کمک را به دست آورده بود گفت که در زمستان، با مشکلات شديد اقتصادى مواجه بودند، اين کمک ها مشکلات شان را تا يک اندازه حل خواهد کرد.
موصوف افزود که در زمستان، به کمک چوب و زغال سنگ نياز شديد دارند و از موسسات مربوطه خواست که در اين مورد همکارى کنند.