صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیدبان شفافیت: میزان شفافیت در بودجه افغانستان افزایش یافته است

دیدبان شفافیت: میزان شفافیت در  بودجه افغانستان افزایش یافته است

مشارکت بودجهی بینالمللی در تحقیق مشترکی که با دیدبان شفافیت افغانستان انجام داده، گفته است که افغانستان در میان کشورهایی قرار گرفته که در دو سال گذشته شفافیت در خصوص بودجه ملی خود را افزایش داده است.
افغانستان از سال 2008 مورد ارزیابی سروی بودجه باز بوده و سروی 2017 نشان میدهد که این کشور از لحاظ رتبه بندی آن در شاخص بودجه باز بهبود یافته است، شاخصی که از معیارهای شناخته شده بینالمللی برای دادن نمره شفافیت برای هر کشور در یک مقیاس 100 نمره ای استفاده می کند.
نمره شاخص بودجه باز افغانستان از 42 در سال 2015 به 49 در سال 2017 افزایش یافته است.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان روز یکشنبه 22 دلو هنگام ارائه این گزارش گفت که "بهبود در نمره افغانستان به دلیل تولید و انتشار به موقع بررسی های وسط سال است. این یک سند مهم برای مردم است و ما از آن استقبال میکنیم."
آقای افضلی افزود که "دولت برای ایجاد بودجه  باز یک سلسه کارهای مقدماتی را انجام داده است.” او گفت: “گامهای بعدی به سوی چنین سیستمی باید ایجاد مکانیزم برای مشارکت مردم در فرایند بودجه مانند بودجه سازی مشارکتی، بودجه سازی ولایتی و تفتیش اجتماعی باشد."
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که اگر چه شفافیت کلی جهانی از سال 2015 به اینسو کاهش یافته است، سطح شفافیت در سال 2017 همچنان بالاتر از آن است که یک دهه قبل بود .
خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه نیز در این نشست گفت که "امیدواریم که با اصلاحات همه جانبه مانند أیجاد شفافیت، مؤثریت و مثمریت بیشتر، توازن بودجهای، استندرد های بین المللی که در بودجه سال مالی ۱۳۹۷ درنظر گرفته شده، افغانستان را در ردۀ بلندتر این سروی قرار دهد."
سروی بودجه باز که در سال 2006 راه اندازی شد، یگانه ارزیابی کننده مستقل و مقایسهای در بخشهای شفافیت، نظارت و مشارکت مردمی است.  دورۀ ششم این ارزیابی دو سالانه یعنی سروی 2017 میلادی، 115 کشور در شش قاره را ارزیابی کرد و نسبت به سال 2015، 13 کشور در آخرین سروی افزایش یافته است.
وارن کرافشیک مدیر اجرایی مشارکت بودجه بینالمللی گفته "که نمرات شفافیت در این دور از سروی نشان می دهد که هر یکی از این دولتها، صرف نظر از منطقه یا فرهنگ، می توانند شفاف تر شوند."
او افزوده که "اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان میتوانند با انتشار عمومی اسنادی که هم اکنون تولید میکنند، شفافیت را به سرعت بهبود ببخشند. "
به باور او" کاهش شفافیت بودجه در برابر افزایش نابرابری، محدودیت بر رسانهها و آزادیهای مدنی و تضعیف اعتماد بین شهروندان و دولتهایشان، نگران کننده است."
مدیر اجرایی مشارکت بودجه بینالمللی همچنین میگوید، اکثر کشورهایی که اسنادی تولید میکنند ولی در وبسایت خود قرار نمیدهند، میتوانند به راحتی تمام اسناد را منتشر کنند. مشارکت بودجه بین المللی پس از 10 سال مستند سازی پیشرفت مستمر در افزایش دسترسی به اطلاعات بودجه میگوید، سروی بودجه باز 2017 هر چند اندک، اما یک کاهش را در اوسط نمرات شفافیت بودجه در سطح جهان، نشان می دهد. این اوسط از 45 نمره در سال 2015 به 43 نمره در سال 2017 کاهش یافته است. این کاهش برعکس افزایش تقریبا دو نمره ای در بین سالهای 2008 تا 2015  در جهان می باشد.
بر اساس تحقیق این نهاد، به طور کلی، کاهش شفافیت بودجه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا چشمگیر بود، جاییکه اوسط نمرات شفافیت بودجه بین 2015 و 2017، 11 امتیاز کاهش یافته است. سایر مناطق شاهد افزایش یا کاهش اندک نمرات خود بوده، به استثنای آسیا، که اوسط نمره آنها به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.
تعدادی از کشورها از زمانی که شامل این سروی شده اند دستآوردهای مهمی در شفافیت بهدست آورده اند، از جمله گرجستان، اردن، مکسیکو و سنیگال.
سروی بودجه باز 2017 همچنین نشان داد که اکثر کشورها فرصت های معقول برای مشارکت مردم در روند بودجه را فراهم نمیکنند؛ هم در اطلاع رسانی تصامیم در مورد نحوه جمع آوری و تخصیص بودجه و هم در پاسخگویی دولت از تطبیق این تصمیمات.
هیچ یک از این 115 کشور مورد بررسی فرصت های مشارکت که کافی پنداشته می شود (نمره 61 یا بالاتر از آن) را فراهم نکردهاند. اوسط نمره جهانی فقط 12 از 100 است، با 111 کشوری که دارای نمرات ضعیف (کمتر از 41) هستند. افغانستان در مورد فرصت هایی که دولت برای مشارکت مردم در فرایندهای بودجه فراهم می کند نمره 15 را کسب کرد.