صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قانون منع خشونت علیه زنان وارد کد جزا نمی‌شود

قانون منع خشونت  علیه زنان وارد  کد جزا نمی‌شود

کمیته قوانین کابینه تایید کرده است که قانون منع خشونت علیه زنان در کد جزای کشور وارد نشود و بصورت مستقل نافذ گردد.
بر اساس خبرنامه مطبوعاتی دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، جلسه کمیته قوانین کابینه دیروز، یکشنبه 22 دلو، به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزار شده است و اعضای جلسه تایید کردهاند که قانون منع خشونت علیه زنان در کد جزا وارد نشود.
دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری نوشته است که شبکه زنان افغان و شماری دیگر از نهادهای مدافع حقوق زنان پیشنهاد کرده بودند که قانون منع خشونت علیه زنان وارد کد جزا نشود و معاون رئیس جمهور نیز این پیشنهاد را تایید کرده و به وزارت عدلیه دستور داده بود که طرح تعدیل مادههای مرتبط به قانون منع خشونت علیه زنان و ماده‌‌های مرتبط به کد جزا را تهیه و به کمیته قوانین ارائه کند.
بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری، وزارت عدلیه طرح تعدیل مادههای مرتبط به قانون منع خشونت علیه زنان و کد جزا را دیروز به جلسه کمیته قوانین ارائه کرد. بر اساس این طرح تعدیل و مفاد ایزاد شده در ماده 916 کد جزا، قانون منع خشونت علیه زنان از احکام مادههای هفتم و هشتم کد جزا مستثنی قرار گرفت و به بصورت مستقل باقی خواهد ماند.
قانون منع خشونت علیه زنان چندین سال است که به مجلس نمایندگان سپرده شده تا نمایندگان مجلس آن را تایید کنند. اما مجلس نمایندگان هنوز این قانون را تایید و یا رد نکرده است. اکنون قانون منع خشونت علیه زنان بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور نافذ است، اما بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان بر اساس این قانون، بررسی نمیگردد.