صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: اراضی افغانستان بر اساس یک قانون جامع تعیین می‌شود

رئیس جمهور: اراضی افغانستان بر اساس  یک  قانون جامع تعیین می‌شود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور یک بار دیگر بر مبارز جدی با غاصبان زمین تاکید کرد و گفت که اراضی افغانستان بر اساس یک قانون جامع تعیین میشود.
آقای غنی روز پنجشنبه 26 که در نشست "انکشاف نظام زمینداری در افغانستان" سخنرانی می کرد، گفت که میخواهیم بر اساس یک کود واحد، اراضی افغانستان تعیین شود. او اضافه کرد که برای تطبیق برنامههای سراسری اراضی افغانستان، عزم قاطع داریم و این برنامهها با موفقیت عملی میشود.
محمد اشرف غنی همچنین گفت: هدف ما اصلاحات است و این غیر قابل تغییر است. چیزی را میخواهیم بنیان گذاری کنیم که برای قرنها دوام کند و در این عرصه نکته بنیادی این است که همۀ ما بر یک مدل مشخص به توافق برسیم.
او در قسمتی دیگر از سخنانش گفت: یک دیدگاه واضح که هر وجب کشور از نگاه ملکیت عامه، خصوصی و دولتی به صورت منظم واضح شود، اساس زندگی آینده ما را تشکیل میدهد.
رئیسجمهور اضافه کرد که ما باید از املاک دولتی استفادۀ اعظمی کنیم و تاکید کرد که هیچ زمین دولتی مربوط کدام وزارت و یا نهاد نیست، بلکه ملکیت مردم است.
آقای غنی خاطرنشان کرد که منابع کشور برای همه ماست، نه برای یک اقلیت کوچک، دزدها و غاصب. او افزود که هر نوع مقاومت در راستای غصب را درهم خواهیم شکست.
رئیس جمهور در ادامه زمینهای دولتی را بیتالمال خواند و گفت که این اموال ملکیت شخصی کسی نیست و باید دزدی و چپاول خاتمه یابد.
جواد پیکار، رئیس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان که در این نشست حضور داشت در رابطه به دستآوردهای این ادارۀ معلومات داده، گفت که در سه و نیم سال گذشته، بیش از چهارصد هزار جریب زمین از غاصبان گرفته شده است.
آقای پیکار افزود که با ادغام ریاست کادستر و ریاست جیودیزی و کارتوگرافی، مفکورهی ایجاد مرجع واحد امور زمینداری در افغانستان تحت چتر اداره اراضی عملی شد و ما بهترین حکومتداری زمینداری را در منطقه داریم.
رئیس ادارۀ اراضی گفت که اداره ما دارای پالیسی واضح است و نقشۀ راه پنجاه ساله دارد و از جملۀ اداراتی است که در ساختار حکومت، بیشترین هدایات کابینه و شوراهای انکشافی را سالانه اجرا و عملی میکند.
در این مراسم، مصطفی بوتون به نمایندگی از موسسه تیکا صحبت کرد، گفت: تیکا از سال ۲۰۰۴ تا اکنون در بخش های تعلیم و تربیه، صحت، زراعت، صنعت، اقتصاد، ارتقای ظرفیت و کمک به آسیبدیدگان حوادث طبیعی به شمول کمکهای بشردوستانه، بیشتر از یک هزار پروژه را در افغانستان اجرا نموده است.
وی افزود که برنامۀ انکشافی زمینداری، یکی از پروژه های با اهمیت بوده و ما باورمند به این هستیم که ادارۀ اراضی افغانستان در زمینۀ ارتقای ظرفیت، پلان های ارزنده برای آینده رویدست دارد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، سال گذشته نیز در " دومین نشست ملی شهری" گفته بود که غصب زمین شهری باید ختم شود و از غاصب باید زمین را دوباره بگیریم به شکل منظم و پلان شده نه عجولانه .
گفتنی است که چند دهه جنگ داخلی و نبود قانون، باعث شد که زورمندان در نقاط مختلف کشور، زمینهای دولتی را غصب کنند و به فروش برسانند.
سال گذشته یک نهاد تحقیقی گفته بود که در چهارده سال گذشته به بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار جریب زمین دولتی غصب شده که ارزش ان بیش از شش میلیارد دالر است.