صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای امنیت ملی ساخت پایگاه نظامی چین در بدخشان را رد کرد

 شورای امنیت ملی ساخت پایگاه نظامی چین در بدخشان را رد کرد

دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی کشور خبر ساخت پایگاه نظامی چین در ولایت بدخشان را نادرست می خواند و میگوید که هر گونه همکاری نظامی کشورهای خارجی بدون تایید شورای ملی و رئیس جمهور ممکن نیست.
شماری از رسانهها حدود یک ماه پیش گزارشی را به نقل از سخنگوی وزارت دفاع کشور منتشر کردند که دولت چین برای جلوگیری از ورود افراطگرایان، در درهی واخان ولایت بدخشان یک پایگاه نظامی میسازد.
شورای امنیت ملی روز شنبه 28 دلو با نشر خبرنامهای ضمن رد این خبر گفته که جمهوری چین و مردم آن کشور نیز مانند دیگر کشورهای منطقه قربانی تروریزم است و در قسمت مبارزه با تروریزم با افغانستان همکاری میکند.
در خبرنامهی شورای امنیت ملی نوشته شده که همکاریها میان افغانستان و چین ابعاد وسیع دارد، اما موضوع آمدن نیروهای چینی به افغانستان تاکنون اصلاٌ مطرح نشده است.
در پی سفر وزیر دفاع کشور به بجینگ و دیدار با همتای چینیاش گزارشهایی مبنی بر تمایل چین برای ایجاد پایگاه نظامی در ولایت بدخشان و نزدیک مرزهای تاجیکستان منتشر شد.
سخنگوی وزارت دفاع به رسانهها گفته بود که پایگاه مذکور را دولت افغانستان میسازد؛ اما هزینهی مالی آن را کشور چین بر عهده گرفته است.
وو چیان، سخنگوی وزارت دفاع چین، اما بعد از نشر این خبر گفت که دو کشور در بخش مسایل امنیتی با همدیگر همکاری معمول دارد و چین، افغانستان را در راستای مبارزه بر ضد دهشتافگنی، حمایت میکند.
سخنگوی وزارت دفاع چین همچنان گزارشها مبنی بر گزمه وسایط نظامی آن کشور را در مرزهایش با افغانستان رد کرد. پیش از این گزارش شده بود که وسایط نظامی چین در افغانستان گزمه میکنند. چین اما از تردد تندروان مسلح در مرزهایش با آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان نگرانی دارد. افغانستان با چین 76 کیلومتر مرز مشترک دارد. گفتنی است که چین اخیراَ امکان شامل ساختن افغانستان در پروژه ۵۴ میلیارد دالری «دروازه اقتصادی چین-پاکستان» را مطرح کرده است که غرب چین را از طریق پاکستان به اقیانوس هند وصل میکند.