صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یوناما: زنان باید در پروسه صلح نقش کلیدی داشته باشند

یوناما: زنان باید در پروسه صلح نقش کلیدی داشته باشند

تادامیچی یاماموتو، نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد، نقش زنان در پروسه صلح را یک اصل کلیدی میداند و به این نقش اهمیت میدهد.
آقای یاماموتو روز یکشنبه 29 دلو در نشست "زنان و صلح؛ دستاوردها و چالشها" که در کابل برگزار شده بود، بر حضور و نقش کلیدی زنان در پروسه تاکید کرد.
نماینده سرمنشی سازمان ملل گفت، تجارب نشان میدهد که در پروسههای صلحی که زنان حضور داشتهاند، زودتر به هدف رسیده و آن صلح دوامدار بوده است.
او به اعضای بانوی شورای عالی صلح اشاره کرد و گفت که زنان باید در نشستهای شورای عالی صلح حضور فعال داشته و در مذاکرات صلح دخیل باشند.
آقای یاماموتو همچنین گفت که در نشست کابل باید مخالفان را به چالش بکشیم تا حضور زنان را قبول کنند. به باور او حضور زنان در پروسه صلح میتواند نوعی ایستادگی در مقابل مخالفان باشد. این سخنان نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان در حالی مطرح میشود که قرار است در روزهای آینده دومین نشست« پروسه کابل» با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور جهان، در کابل برگزار شود.
حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه در این نشست که چندین تن از سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی حضور داشتند، گفت که در نشست کابل، دو سند به جامعه جهانی داده میشود: یک: چگونه به صلح برسیم؛ دو: خطرات امنیتی که کشور با آن مواجه است. آقای کرزی افزود، امیدواریم که در مورد این دو سند به اجماع برسیم.
او همچنین به نقش و حضور زنان در نشستهای صلح اشاره کرد و افزود که زنان بیشترین قربانی در قسمت صلح دادهاند و بدون زنان رسیدن به صلح کاری دشوار است.
حبیبه سرابی، عضو شورای عالی صلح با تمجید از استراتژی جدید شورای عالی صلح گفت که در این استراتژی، توجه ویژهای به زنان شده است. خانم سرابی افزود که از 5 کمیتهای که در شورا فعالیت میکند یک کمیته به زنان و فعالان مدنی اختصاص داده شده است.
او نیز نقش زنان در پروسه صلح را مهم خواند اما خاطرنشان کرد که زنان همواره به حاشیه کشیده میشوند و در نشستهای بزرگ حضور ندارند.این عضو شورای عالی صلح با انتقاد از حضور کم رنگ زنان در سطح تصمیمگیری گفت که در شورای عالی صلح صدای زنان شنیده نمیشود و ما را مجبور به اعتراض میکنند.
فعالان حقوق زن، همواره از حضور کمرنگ زنان در عرصههای مدیریتی در ادارههای دولتی انتقاد میکنند و خواستار توجه بیشتر سران دولت به حضور زنان هستند.
بر اساس تعهدات دولت به جامعه جهانی، باید حضور زنان در ادارههای دولتی به 30 درصد برسد.
ماری ساکر، سفیر ناروی که در نشست مذکور شرکت داشت بر حضور زنان در ادارههای دولتی تاکید کرد و گفت که دولت باید زمینه حضور زنان را مهیا کند.خانم ساکر افزود، زنان اگر در پروسه صلح حضور داشته باشند، روند صلح را مشروعیت میبخشند. او ادامه داد، نباید حضور زنان در روند صلح سمبولیک باشد. زنان توانایی حضور دارند.
سفیر کشور ناروی همچنین نوید کمکهای فراوان برای رسیدن به صلح و توسعه را داد.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر با تاکید بر حضور زنان گفت که اگر به زنان سمت داده میشود باید تقویت نیز شوند. خانم سمر همچنین به حضور زنان در پروسه صلح اشاره کرد و گفت که حضور زنان یک حق است اگر اجازه داده نشود، به صلح پایدار نمیرسیم.
فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان دیگر سخنران این نشست، از حضور کمرنگ زنان انتقاد کرد و گفت که در تصمیمگیریهای کلان نظر زنان گرفته نمیشود و آنها حضور سمبولیک دارند.
گفتنی است که این نشست گفتمان مقدماتی برای دومین نشست کابل است که قرار است در هفتههای آینده در کابل برگزار شود.
پیش از این نماینده سرمنشی سازمان ملل گفته بود که در نشست کابل، جامعه جهانی به "هرطریق ممکن" در پروسه صلح با حکومت افغانستان همکاری میکند.