صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والى جوزجان: حکومت از تخريب آثار تاريخی جلوگيرى نمايد

والى جوزجان: حکومت از تخريب آثار تاريخی جلوگيرى نمايد

لطف الله عزيزی والی جوزجان مى گويد که برخى اماکن مقدس و ساحات تاريخی مربوط به فرهنگ ترکتباران، به بهانۀ ترميم و احيای مجدد، در نقاط مختلف کشور تخريب مى گردد و حکومت بايد جلو اين کار را بگيرد.
به گزارش پژواک، وى که در مراسم تجليل از ٥٧٧ مين سالروز تولد اميرعليشير نوايى شاعر و سياستمدار ترکتبار در شهر شبرغان صحبت مى کرد، گفت که تاريخ ٧٥٠ ساله مليت ترکتبار، توسط اسکواتورها و بلدوزرها به باد فنا داده مى شود و به بهانه اينکه دوباره ساخته مى شود نابود مى گردد، که اين امر به حق مردم يک جفای بزرگ است.
او افزود: "اين اقدام يک عمل نادرست است و ما  آن را توهين به فرهنگ و تاريخ يک قوم و يک مليت مى دانيم، آثار تاريخی اين مليت اگر خُرد است يا بزرگ، نزد مردم ما اهميت فراوان دارد و آنرا به مثابه مردمک چشم خود مى پندارند."
موصوف افزود که حفاظت ساحات تاريخی و نگهداری آثارفرهنگی, در قانون اساسی کشور صراحت دارد و کسانيکه که به امر تخريب چنين آثار و ساحات دست مى زنند، بايد مطابق به قانون مجازات شوند  و بايد دولت در ساير نقاط کشور، از اين امر جلوگيری نمايد.
محمد يحيی حفيظی جوزجانی يکتن از فرهنگيان شهر شبرغان، تخريب مزار امير عليشير نوايی را در ولايت هرات، يک فاجعه مى خواند و مى گويد که مزار اين شخصيت بزرگ ادبی و سياسی، حدود چهارصد سال قدامت تاريخی داشت، که امروز به يک گودال تبديل شده است.
موصوف افزود که زمامداران هرات، پانزده سال قبل اين بنای تاريخی را نتوانستند تخريب کنند؛ اما  کشور ازبيکستان به بهانۀ اينکه اين مکان را دوباره احيا مى کند، به همکاری حکومت مرکزی تخريب نمود.
عظيم الله رحمانيار رييس اطلاعات و فرهنگ ولايت جوزجان گفت که دراين ولايت، تا کنون ساحات تاريخی, اماکن مقدسه و آثار فرهنگی  تخريب نشده است.
موصوف گفت: "ارگان های امنيتی و  کشفی، با ادارۀ ما همکاراند و به افرادی که مي خواهند خودسرانه ساحات باستانی را کاوش نمايند و يا اقدام به تخريب ساحات تاريخی کنند، فرصت داده نمى شود  و ما در شهر شبرغان، مسجد و زيارت حضرت ابن يمين جوزجانی را ترميم نموده ايم و تلاش ما هميشه به اين بوده که نگذاريم کسی ساحات تايخی را تخريب کند."
به گفته وى، نگهداری و حفاظت اماکن مقدسه و تاريخی، جزء اولويت های کارى اين رياست بوده و مقامات ذيصلاح نيز به اين امر توجه خاص را مبذول ميدارند.
در مراسم تجليل از ٥٧٧مين سالروز تولد اميرعليشيرنوايى شاعر و سياستمدار ترکتبار در شهر شبرغان؛  صدها تن از فرهنگيان, قلم به دستان و هنرمندان شرکت داشتند، که با اجرای کنسرت هنرمندان محلی خاتمه يافت.