صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک گور دسته جمعی در ننگرهار کشف شد

یک گور دسته جمعی در ننگرهار کشف شد

مقامهای محلی ولایت ننگرهار گفتهاند که جسد نُه تن را که توسط گروه داعش در یک گور دسته جمعی حدود یک و نیم سال پیش دفن شده بودند، پیدا کردهاند.
دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار روز دوشنبه 30 دلو، ضمن نشر این خبر، اعلام کرده است که این گور از مربوطات مومند دره در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پیدا شده است.
 درخبرنامهای که این نهاد منتشر کرده، گفته شده که حدود یک و نیم سال پیش، گروه داعش 12 تن را از ولسوالی کوت ربود و 9 تن آنان را بعد از کشتن، در یک گور به صورت دسته جمعی دفن کرده است.
در خبرنامه همچنین نوشته شده که این 9 تن دوباره در ولسوالی کوت به خاک سپرده شدند اما از سرنوشت سه تن دیگر آنان خبری در دست نیست. گفتنی است که این گور دسته جمعی از مکانی یافت شده که حدود ده ماه پیش، نیروهای خارجی برای از بین بردن پایگاههای گروه تروریستی داعش از «مادر بمبها» استفاده کرده بود.
جنرال نیکلسون بعد وقوع این رویداد به رسانهها گفته بود منطقهای که به آن حمله شد ماینگذاری شده بود و جنگجویان داعش در آنجا در تونلهای طویل پنهان شده بودند.
لازم به ذکر است که مومند دره زمانی یکی از پایگاههای مستحکم حافظ سعید خان فرمانده شاخه "خراسان" گروه داعش بود. حافظ سعید در ماه آگست سال ۲۰۱۶ در یک حمله هوایی نیروهای امریکایی در ولایت شرقی ننگرهار کشته شد. اما این گروه تاکنون فعالیت پراکنده در این ولایت دارد.
مقامهای امنیتی همچنین میگویند که جنگجویان گروه تروریستی داعش در ننگرهار و به ویژه در ولسوالیهای اچین و کوت این ولایت از چند سال بدین سو، فعالیتهای مسلحانه و خرابکارانه انجام میدهند.  همچنین بر اساس ادعای شهروندان ننگرهاری، این گروه تروریستی تاکنون دهها تن را از نقاط مختلف این ولایت ربودهاند و تعداد زیادی از آنان بی سرنوشت هستند.
سال گذشته، افراد این گروه ۱۴ معلم و کارمندان وزارت معارف را در دو رویداد جداگانه اختطاف کردند.