صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برنامه ارتقای ظرفیت در بانک مرکزی آغاز گردید

برنامه ارتقای ظرفیت در بانک مرکزی آغاز گردید

برنامه ارتقای ظرفیت، به کمک چهار میلیون دالر بانک جهانی به هدف جلوگیری از پولشویی، فساد اداری و عرضۀ خدمات با کیفیت در بانک مرکزی آغاز گردید.
به گزارش پژواک، خلیل صدیق رییس بانک مرکزی، دیروزدر نشست خبری مشترک با عبدالهىسيک(Abdullohaye seek ) مسئول بخش برنامه های بانک جهانی در افغانستان گفت که هرچند ظرفیت در بانک بلند رفته؛ اما نیاز است بیشتر در قسمت ارتقاى طرفیت کارمندان کار صورت گیرد.
موصوف، پولشویی را مشکل جهانی خواند و گفت کسانی که این کار را انجام می دهند، از شیوه های خیلی پیچیده استفاده می کنند و نياز است که به کارکنان بانک آموزش هاى بيشتر داده شوند.
موصوف خاطرنشان کرد که در اين برنامه ٦٨١ کارمند بانک در مرکز و ولایات، به برنامه های ليسانس و ماستری و شمارى هم به آموزش هاى کوتاه مدت در بخش بانکدارى به موسسات خصوصى داخلى معرفی می شوند.
به گفته صديق کارکنان بانک پس از تکميل دوره هاى آموزشى، قادر خواهند بود که بفهمند که در کجا و چگونه پولشويى صورت مى گيرد.
وى افزود که چهار ميليون دالر امريکايى هزينه اين پروژه از کمک ٤٥،٧ ميليون دالر بانک جهانى که سه سال قبل اعلام شده، پرداخت مى شود.
مسئول بخش برنامه هاى بانک جهانى، در اين نشست گفت که کمک با سکتور مالى در افغانستان، يکى از اولويت هاى بانک جهانى مى باشد.
وى افزود که ارتقاى ظرفيت سکتور مالى در رشد اقتصادى يک کشور بسيار مهم است. موصوف، در پايان صحبت هايش به ادامه کمک هاى بانک جهانى به افغانستان تاکيد نمود.