صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کشف دو کارخانه پروسس مواد مخدر در ننگرهار

کشف دو کارخانه پروسس مواد مخدر در ننگرهار

وزارت امور داخله اعلام کرده که در عملیات دو کارخانه پروسس مواد مخدر را در ولایت ننگرهار در جنوب شرق کشور کشف و از بین برده است.
عبدالخلیل بختیار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله دیروز، چهارشنبه دوم حوت، در یک کنفرانس خبری گفت که این کارخانهها در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، پولیس خاص قطعه 222 و غند 377 هیلیکوپتر در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کشف و از بین برده شد.
به گفته آقای بختیار، این علمیات شب سیام دلو انجام شده و علاوه بر تخریب دو کارخانه پروسس مواد مخدر، بیش از 5 تن مواد مخدر و چند میل اسلحه، نیز کشف و ضبظ شده است. او افزود که پولیس سه نفر مظنون را نیز از محل این رویداد بازداشت کرده است.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله که در رابطه به دستاوردهای پولیس مبارزه با مواد مخدر گفت که در جریان سال جاری خورشیدی 2468 عملیات برای مبارزه با مافیای مواد مخدر راه اندازی شده که در نتیجه آن 2828 مظنون که شامل مافیای بزرگ، متوسط و کوچک مواد مخدر میشوند، بازداشت شدهاند.
او گفت که شماری از قوماندانان طالبان، 69 تن از موظفین خدمات عامه، 56 زن و13 شهروند خارجی (6 پاکستانی و7 ایرانی) در میان بازاشت شده گان هستند.
در این عملیاتها همچنین 231 تُن مسکرات و مواد مخدر کشف و ضبط شده که شامل تریاک، مورفین، هرویین، چرس و مشروبات الکلی میشود.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله همچنین گفت که در جریان سال جاری 27 آزمایشگاه پروسس مواد مخدر و 12 ذخیرهگاه تریاک و هیرویین کشف و از بین برده شده است.
 او افزود که درجریان سال روان تنها 860 عملیات مبارزه با مواد مخدر در شهر کابل صورت گرفته است که در نتیجه آن  1035 تن مظنون که اکثراً پرچون فروشان مواد مخدر را شامل می شوند، بازداشت شدند و بیش از 47 تن مواد مخدر کشف وضبط گردیده است.
 به گفته آقای بختیار، نیروهای مبارزه با مواد مخدر تنها در میدان هوایی کابل 129 عملیات را راه اندازی کردهاند که توانستهاند 153 مظنون را بازداشت و 208 کیلوگرام مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.
 او گفت که در نتیجه عملیاتهای پولیس مبارزه با مواد ضربه مالی سنگین به قاچاقچیان مواد مخدر وارد شده است. او این عملیاتها 272 میلیون دالر به قاچاقچیان مواد مخدر خساره وارد کرده و همچنین از انتقال غیرقانونی 705 هزار دالر جلوگیری شده است.