صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه برای اشتراک در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به جنیوا رفت

رئیس اجرائیه برای اشتراک در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به جنیوا رفت

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور برای اشتراک در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در یک سفر دو روزه به شهر جنیوای سوئس رفت.
بر اساس خبرنامهای که دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه دیروز، یکشنبه 6حوت، به رسانهها فرستاده، آقای عبدالله در سیوهفتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی میکند و با شماری از مقامات کشورهای جهان نیز دیدار خواهد کرد.
آقای عبدالله همچنین در همایش تعهد برای عملی ساختن کنوانسیون ممنوعیت استفاده از ماینهای ضد پرسونل سازمان ملل متحد اشتراک خواهد کرد و در مرکز پالیسی و امنیتی جنیوا نیز در مورد وضعیت امنیتی افغانستان، سخنرانی میکند.
رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در سخنرانیهایش وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تعهد افغانستان به عنوان عضو جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نهادینهشدن و پاسداری از اصول و ارزشهای حقوق بشر،  وضعیت پاکسازی و جلوگیری از استفاده از ماینهای ضد پرسونل در افغانستان،  آخرین وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی در افغانستان و مبارزه مشترک با دهشتافگنی در منطقه و رسیدگی به پناهگاههای امن دهشتافگنان و همکاری بینالمللی برای استقرار صلح و ثبات و توسعه و تحکیم همکاریهای مشترک امنیتی-اقتصادی را مطرح خواهد کرد.
افغانستان برای اولین بار در 25 میزان سال جاری خورشیدی عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را بدست آورد. در انتخاباتی که به این منظور در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، افغانستان با کسب بیش از دو سوم آرای کشورهای جهان، یکی از چهار کرسی حوزه آُسیا پسفیک را در شورای حقوق بشر سازمان ملل بدست آورد.