صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی: درنشست پروسه کابل طرح صلح به پاکستان و طالبان پیشنهاد می‎شود

غنی: درنشست پروسه کابل طرح صلح به پاکستان و طالبان پیشنهاد می‎شود

قرار است دومین نشست موسوم به «پروسۀ کابل» با حضور نماینده گان ۲۵ کشور و سه سازمان جهانی به شمول سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در کابل برگزار شود.
به گزارش طلوع نیوز، رییس جمهورغنی، می گوید که در این نشست، یک طرح همه جانبه را در بارۀ صلح و جنگ به طالبان و پاکستان، پشنهاد خواهد کرد: «در نشست کابل، من یک پشنهاد جامع صلح را برای طالبان و پاکستان مطرح می کنم.»
در همین حال، وزارت امور خارجه می گوید که تمامی آماده گی ها برای برگزاری این نشست گرفته شده اند و تاکنون بسیاری کشورهایی که قرار است در این نشست نماینده بفرستند، در سطح معینان وزارت های خارجه برای شرکت در این نشست اعلام آماده گی کرده اند.
شکیب مستغنی، سخن گوی وزارت امور خارجه در این باره اظهار داشت: «قرار است روی دو مبحث یکی چگونگی رسیدن به صلح و دیگر مبارزه با هراس افگنی در این نشست گفت وگو شود.»
همزمان با این، سفیرهالند در افغانستان بر گزاری این نشست را درکابل امیدوار کننده می داند اما می گوید که این نشست، افغانستان را به یکباره گی به صلح نخواهد رساند.
جفری ون لیووان، می افزاید: «ما انتظار داریم که مانند اکنون موضع همگی روشن باشد که ما در افغانستان یک چیز می خواهیم و آن هم صلح است! وقتی با شهروندان افغانستان نیز صحبت می کنیم آن چه که آنان می خواهند صلح است.»
اما، در این میان، نقش کشورهای شرکت کننده و به ویژه نقش کشورهای منطقه در هماهنگ کردن دیدگاه ها برای تأمین ثبات در افغانستان و چگونگی مبارزه با هراس افگنی مهم دانسته می شود.
دور نخست نشست روند کابل، باحضور نماینده گان ۲۸ کشور و سازمان های جهانی، زیرنام «صلح و همکاریهای امنیتی» به روز شانزدهم ماه جوزای همین سال در کابل برگزار شده بود.