صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: حاضریم با طالبان بدون پیش‌‎شرط گفتگو کنیم

رئیس جمهور: حاضریم با طالبان بدون پیش‌‎شرط گفتگو کنیم

رئیس جمهور غنی در دومین کنفرانس" پروسه کابل" نقشه راه جدید صلح را اعلام کرد و گفت که دولت افغانستان برای پایان دادن به جنگ و خشونت، حاضر است با گروه طالبان بدون هیچ پیششرطی گفتگو کند.
دومین کنفرانس"پروسه" کابل دیروز، چهارشنبه 9 حوت، با حضور نمایندههای 25 کشور و نهاد بینالمللی  برای رسیدن به یک اجماع درباره صلح در افغانستان، در کابل برگزار شد.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت که دولت افغانستان برای صلح با طالبان هیچ پیش شرطی ندارد و طرحی را پیشنهاد میکند که در آن منافع علیای کشور و حقوق تمام شهروندان از جمله زنان، تامین شده است و حفاظت از خاک کشور در مقابل همه گروههای تروریستی در آن تضمین میباشد.
او افزود که حکومت افغانستان برای دستیابی به صلح با باز شدن دفتر طالبان، صادر شدن پاسپورت برای آنها برای سفر آزادانه، همکاری برای آزادی زندانیان آنها، ترتیبات برای دسترسی به رسانهها و اسکان مجدد خانوادههای طالبان موافق است.
آقای غنی همچنین گفت که بر اساس نقشه راه جدید صلح، طالبان باید قانون اساسی کشور را بپذیرند و یا اینکه این قانون اساسی بر اساس مادههای پیشبینی شده در خود قانون اساسی، تعدیل شود.
رئیس جمهور گفت که برای انجام مذاکرات بهترین مکان کابل است، اما دولت افغانستان حاضر است در هرجای دیگری، از جمله کشورهای اسلامی که در جنگ جاری افغانستان دخیل نبوده و یا نمایندگیهای دفاتر سازمان ملل نیز با گروه طالبان مذاکره کند. آقای غنی از به رسمیت شناختن دولت افغانستان، سازماندهی مجدد نهادهای دولتی، تامین امنیت تمام اتباع افغانستان به شمول طالبانی که با دولت مصالحه میکنند، توسعه اقتصادی و اجتماعی و سهمدهی جنگجویان پیشین در برنامههای ملی به عنوان بخشهای دیگر نقشه راه جدید صلح، یاد کرد.
او گفت که اکنون مردم افغانستان همه یکصدا به یک اجماع برای صلح با گروههای مخالف مسلح از جمله طالبان رسیدند و شرایط با توجه به اراده حکومت برای صلح و حمایت جامعه جهانی بیش از هر زمانی برای صلح فراهم است.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود در این کنفرانس تاکید کرد که اکنون طالبان باید تصمیم بگیرند که آیا حاضرند به روند صلح بپیوندند یا نه؟
او تاکید کرد که صلح خواهی دولت افغانستان نباید نشان ضعف کشور تعبیر شود، زیرا اکنون نیروهای امنیتی کشور در میدان نبرد پیروز هستند و حمایت مردمی از دولت، در بهترین وضع خود قرار دارد.
رئیس جمهور خواهان اجماع و همصدایی جهانی و منطقهای برای صلح با طالبان به رهبری دولت افغانستان شد  و از کشورهای اسلامی نیز خواست که با استفاده از دستورات دینی، نامشروع بودن جنگ در افغانستان را اعلام کنند.
گروه طالبان تا کنون به پیشنهاد جدید دولت برای صلح واکنشی نشان ندادهاند، اما در روزهای قبل دوبار خواستار مذاکره و گفتگو با دولت آمریکا برای تامین صلح در افغانستان شده بودند. مقامات آمریکایی در پاسخ آنها گفتند که طالبان برای رسیدن به صلح بجای آمریکا، باید با دولت افغانستان گفتگو کند و به توافق برسد.
هرچند که طالبان تا کنون واکنشی به پیشنهاد صلح جدید دولت نشان نداده، اما سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا حمایت خود را از این طرح اعلام کردهاند و گفتهاند که در راستای تحقق آن همکاری میکنند.