صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چیـن به شماری از بی‌جـا شدگان داخلی کمـک غیرنقدی کرد

 چیـن به شماری از  بی‌جـا شدگان داخلی کمـک غیرنقدی کرد

سفارت کشور چین در کابل، در یک اقدام بشردوستانه به شماری از بیجا شدگان داخلی که در کابل مستقر هستند، کمک غیرنقدی کرد.
این کمکهای، شامل لوازم تحریر، کمپیوتر و وسایل خانه میشود که به بیجا شدگان داخلی که از ولایتهای جنوبی به کابل کوچ کردهاند، داده شد.
لیو جینسونگ، سفیر کشور چین روز جمعه 11 حوت، هنگام تحویل دهی کمکها، گفت که کشور چین در کنار مردم افغانستان خواهد بود و به کمکهایش ادامه میدهد.
آقای جینسونگ، خطاب به بیجا شدگان گفت که نسل جوان افغانستان باید مورد پشتیبانی قرار گیرند تا افغانستانی آباد و دور از جنگ را بسازند.
یکی از بیجا شدگان داخلی که از کمکهای کشور چین مستفید شده بود، به روزنامهی «افغانستانما» گفت که این کمکها ما را تشویق میکند که به آموزش و پرورش فکر کنیم و خاطرات جنگ را فراموش کنیم.
او خاطرنشان کرد که اکثر بیجا شدگان داخلی، دیگر دسترسی به منابع تمویل کننده زندگیشان ندارند و در نقطهای جدید از کشورشان باید زندگی جدیدی را بسازند که نیازمند کمک و همکاری دولت هستند.
سفیر چین همچنین به روزنامهی افغانستانما گفت که کشورش در آینده تصمیم دارد که برای بیجاشدگان داخلی یک باب مکتب را نیز بسازد. او جزییات بیشتری ارایه نکرد.
آقای جینسونگ، در قسمتی از سخنانش به سختی به زبان فارسی گفت: "افغانستان و چین همسایه نزدیک و دو دوست خوب هستند."
کشور چین تاکنون در قسمت صلح، بازسازی و تقویت سرمایهگذاری در کشور میلیونها دالر کمک کرده است و برای ادامه کمکهایش نیز اماده است.
لازم به ذکر است که این کشور سال گذشته نیز، بیش از 7 میلیون دالر آمریکایی را به وزارت انکشاف دهات کمک کرده بود. این کمکها شامل هزاران خیمه، مواد غذایی کنسرو شده، لوازم منزل و کمکهای اولیه میشد.