صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: جنگ واقعیت فعلی کشور است

 رئیس جمهور: جنگ واقعیت فعلی کشور است

رئیس جمهور غنی یک روز پس از پایان دومین کنفرانس پروسه کابل که در آن پیشنهاد بیسابقه صلح به طالبان ارائه شد، گفت، با وجود آنکه صلح آرزوی ماست، اما جنگ واقعیت فعلی کشور است.
آقای غنی که روز پنجشنبه، 10 حوت، در مراسم گرامیداشت از نهم حوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در وزارت دفاع صحبت میکرد، به نیروهای امنیتی کشور گفت که باید برای دفاع از کشور و مبارزه با دشمنان آمادگی لازم را داشته باشند و یک لحظه غلفت و تعلل در میدان جنگ قابل تحمل نیست.
او گفت که دولت افغانستان با اعتماد کامل به نیروهای امنیتی و دفاعی، طرح صلح را در دومین کنفرانس" پروسه کابل" از "موقف قدرت" ارائه کرده و با جرأت کامل آن را عملی خواهد کرد.
رئیس جمهور افزود که صلح نیاز مبرم جامعه افغانستان است و اکنون اجماع سراسری در این زمینه بوجود آمده و همهی مردم افغانستان از روند صلح حمایت میکنند.
آقای غنی گفت که "ما در میدان جنگ و سیاست برنده هستیم و برای تکمیلنمودن فصل ناتمام شاه امانالله غازی تلاش مشترک مینماییم، کسی افغانستان را به ما نبخشیده است و ما استقلال و آزادی را به قربانی ملت خود کمایی نمودهایم."
او در مورد نقش زنان در پروسه صلح گفت که "حقوق زنان در بحث صلح به هیچ عنوان قابل معامله نیست و از حقوق مدنی همه زنان افغانستان بهگونۀ همهجانبه دفاع میگردد."
رئیس جمهور در این مراسم از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ستایش و قدردانی کرد و گفت: «شما غیرممکن را ممکن ساختید، زیرا مردم در زمان پروسۀ انتقال نسبت به تداوم نظام بیباور بودند و این را شما به باور و اطمینان مبدل نمودید.»
آقای غنی همچنین از جامعه جهانی و نیروهای بینالمللی بخاطر حمایت از دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تشکر کرد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور نیز در این مراسم سخنرانی کرد و گفت اکثریت مردم افغانستان خواهان صلح هستند و بر همین مبنا جنگ در کشور نه برای جنگ، بلکه برای صلح است.
او تاکید کرد که پیام صلح خواهی دولت افغانستان به معنای کم شدن فعالیتها و آمادگیهای نیروهای امنیتی در میدان جنگ نیست.
حکومت در دومین کنفرانس پروسه کابل که روز چهارشنبه هفته گذشته در کابل برگزار شد، پیشنهاد جدید صلح را بدون هیچ پیشرطی به طالبان ارائه کرد. بر اساس این طرح، گروه طالبان بعد از صلح با دولت افغانستان، میتوانند به عنوان یک حزب سیاسی بصورت قانونی فعالیت کنند و همچنین زندانیهای آنها آزاد خواهند شد و این گروه از لیستهای سیاه نیز بیرون کشیده خواهد شد.
گروه طالبان تا کنون واکنش روشن به پیشنهاد صلح دولت نشان نداده است، اما چندی قبل آنها دوبار خواستار مذاکره با آمریکا شده بودند. آمریکا به آنها پاسخ داد که راهی بجز مذاکره با دولت افغانستان ندارند.