صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کابینه مشکل استادان دارای رتبه علمی پوهیالی را حل کرد

 کابینه مشکل استادان دارای رتبه علمی پوهیالی را حل کرد

وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده است که با تعدیل قانون تحصیلات عالی، مانع قانونی فرا روی ترفیع اعضای کادر علمی دارای رتبه "پوهیالی" حل شده است.
این وزارت روز شنبه 12 حوت، با نشر خبرنامهای گفته است که کابینه در جلسه خود، پیشنهاد طرح تعدیل ترفیع علمی کادرهای دارای رتبههای پوهیالی را پذیرفت.
بر اساس این تعدیل کادرهای دارای رتبه پوهیالی که رسالههای علمیشان در وزارت تحصیلات عالی ثبت است، می توانند با تکمیل پروسه ارزیابی رسالهشان به رتبه علمی پوهنیار ارتقا دهند.
همچنین بر اساس این طرح، آنعده کادرهای پوهیالی که تا هنوز اقدام به تهیه رساله علمی نکردهاند به بورسیه ماستری معرفی خواهند شد.
وزارت تحصیلات عالی میگوید که ایجاد مانع قانونی برای ترفیع اعضای کادر علمی دارای رتبه علمی پوهیالی کادرهای یاد شده را در وضعیت بن بست قرار داده بود که اکنون با تعدیل قانون تحصیلات عالی این بن بست حل شده است.
ارگ نیز با نشر این خبر گفته که هدف طرح متذکره؛ "انسجام دهی امور مربوط به نهادهای تحصیلات عالی ملکی در کشور به خصوص در عرصههای صلاحیت مبنی بر الغای موسسه تحصیلات عالی خصوصی، پوهنځیها، دیپارتمنتها، تنظیم نصاب درسی موسسات تحصیلات عالی، شمول مجدد در بست های اکادمیک، شرایط پذیرش در کادر علمی، مکلفیت های حاضری اعضای کادر علمی، شرایط ترفیع آنان، تثبیت رتبه علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیار و محاسبه مدت دقیق آن است."
کابینه از معاون دوم ریاست جمهوری خواسته تا با همکاری وزارت عدلیه، مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور تحصیلات عالی و معین علمی وزارت تحصیلات عالی؛ طرح متذکره را با در نظر داشت پیشنهادات معین علمی وزارت تحصیلات عالی تصحیح و نهائی کند.
گفتنی است که حدود 50 روز پیش، شماری از استادان دانشگاه، در دیداری با سرور دانش معاون ریاست جمهوری خواستار تعدیل این ماده قانون شده بودند.
آقای دانش در خصوص مطالبه استادان گفته بود که در فرصت موجود، وزارت تحصیلات عالی باید با همکاری استادان طرح تعدیل قانون تحصیلات عالی را تهیه کند تا از طریق طی مراحل قانونی قانون مربوطه، به این مطالبۀ استادان دانشگاهها رسیدگی شود. او به استادان وعده داده بود که این مشکل را حل خواهد کرد.