صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیشتر بانوان در خوست تذکره ندارند

بیشتر بانوان در خوست تذکره ندارند

هرچند مدیریت ثبت احوال نفوس ولایت خوست، زنان متقاضی تذکره را 10 درصد میگوید؛ اما باور عمومی این است که 5 درصد زنان هم نمیخواهند تذکره بگیرند.
به گزارش سلام وطندار، باشندگان خوست ریاست زنان را متهم کرده میگویند که در این زمینه اطلاع رسانی درست نکرده است؛ اما رییس زنان خوست میگوید که آنها به وظیفهی خود عمل کرده اند و اضافه میکند که آگاهی عمومی وظیفهی همهی شهروندان است.
در سالهای اخیر روند آموزش دختران سرعت یافته؛ اما بسیاری از دختران و زنان هنوز آماده نیستند، تذکره بگیرند. برخی از باشندگان و فعالان مدنی خوست این موضوع را مایهی نگرانی دانسته میگویند، که اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند حضور زنان در انتخابات آینده کمرنگ خواهد بود. آنها میافزایند، تذکره برای بسیاری از خانمها هیچ ارزشی ندارد و تنها زنانی تذکره میگیرند که برای درمان یا ادای حج به خارج از کشور میروند.
برخی از این زنان به سلام وطندار میگوید، ما زنان سادهی روستایی هستیم که نیاز به تذکره نداریم. تنها زمانی تذکره میگیریم که برای درمان به خارج از کشور برویم.
سید عمر عمر مدیر ثبت احوال نفوس ولایت خوست، تذکره نگرفتن زنان را مایهی نگرانی خوانده میگوید، زنان و دختران تا وقتی که خیلی مجبور نشوند، تذکره نمیگیرند.
ملالی ولی رییس زنان ولایت خوست میگوید بانوان به دلیل مشکلات فرهنگی حاضر به گرفتن تذکره نیستند. او نه تنها ریاست زنان این ولایت را مسوول اطلاع رسانی عمومی میداند، بلکه از تمام شهروندان خوستی میخواهد که زنان خانوادهی خود را برای گرفتن تذکره تشویق کرده و آنها را از ارزش آن آگاه کنند.
به دلیل مشکلات فرهنگی بسیاری از خبرنگاران نمیتوانند نظر زنان را در مورد مسایل مهم بگیرند؛ زیرا اکثر شاگردان، استادان و کارمندان دولتی و خصوصی حاضر به مصاحبه با رسانهها نیستند.