صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مهاجرین: روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان آغاز شده‌است

وزارت مهاجرین: روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان آغاز شده‌است

وزارت مهاجرین و عودت کنندهگان میگوید، روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان آغاز شدهاست.
پس از ختم دوره اقامت مهاجرین افغان در پاکستان، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندهگان میگوید، روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان از اول ماه مارچ سال جاری میلادی آغاز شدهاست.
به گزارش رادیو آزادی، حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین روز شنبه، 12 حوت، گفت که از اول ماه مارچ تا کنون تعداد معدودی از خانوادههای افغان به کشور برگشتهاند و با گذشت زمان این رقم رو به افزایش خواهد بود.
او افزود: "آنعده از هموطنان ما که در پاکستان کارت پناهندهگی داشتند و تحت پوشش برنامههای سازمان ملل قرار داشتند و برگشت آنان برای سه ماه زمستان متوقف شده بود اکنون این پروسه دوباره آغاز شده، تعداد محدود برگشت کرده اند چون این پروسه تازه آغاز شده بعد این ارقام بلند میرود."
آقای میاخیل میگوید، این وزارت به کمک همکاران ملی و بین المللی روی یک پلان جامع برای بازگشت آبرومندانه مهاجرین کار را آغاز کرده و به گفته وی این پلان در هر سال برای ۷۰۰ هزار برگشت کننده سهولتهای زندهگی را فراهم میکند. آقای میاخیل میگوید، در جریان یک هفته گذشته بیش از یازده هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور برگشته اند.
پیش از این حکومت پاکستان فیصله کرده بود که اول ماه مارچ سال جاری میلادی تمام مهاجرین افغان به کشورشان برگردند.
هم اکنون حدود دو میلیون مهاجر افغان در پاکستان بسر میبرند که از این میان ۱.۴ میلیون تن آنان از گذشته راجستر بوده و بقیه آنان جدیداً ثبت شدهاند.
همچنین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته است که نزدیک به شش میلیون مهاجر افغان در کشورهای مختلف جهان بسر میبرند.