صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفـاع نیـروی ویژه منطقه‌یی ایجاد می‌کند

 وزارت دفـاع نیـروی ویژه منطقه‌یی ایجاد می‌کند

وزارت دفاع ملی اعلام کرده که برای تامین ثبات امنیتی در مناطقی که از سوی اردوی ملی پاک سازی میشود، نیروی ویژه منطقهیی را ایجاد میکند.
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی شام شنبه، 12حوت، به روزنامه «افغانستانما» گفت که نیروی ویژه منطقهیی در چهار چوب اردوی ملی و تحت رهبری وزارت دفاع ایجاد خواهد شد. او افزود که شمار نهایی این نیروها 36 هزار نفر خواهد بود اما ممکن است نظر به ضرورت شمار خیلی کمتر از آن، استخدام شوند.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع ملی، نیروی ویژه منطقهیی ماموریت دارد تا بعد از پاکسازی مناطق از وجود شورشیان و خروج نیروهای اردوی ملی، امنیت آن مناطق را حفظ کنند.
او افزود که نیروی ویژه منطقهیی از بین کسانی جذب میشوند که حد اقل یک دوره سربازی را در وزارت دفاع ملی گذرانده باشند. قومندانی این نیروها را در هر ولایت افسران برحال وزارت دفاع به عهده خواهند داشت.
آقای وزیری گفت که این نیروها در سطح ولایت جذب میشوند و در هر ولایت که ضرورت احساس شود، نیروی ویژه منطقهیی ایجاد میشود.
سخنگوی وزارت دفاع افزود که نیروی ویژه منطقهیی از تمام امتیازات نیروهای اردوی ملی برخوردار خواهند بود، اما معاش آنها 25 درصد کمتر از معاش نیروهای اردوی ملی است.
پیش از این وزارت امور داخله پولیس محلی را برای حفظ امنیت محلات و ولسوالیها، ایجاد کرده بود. پولیس محلی در بخشهای از کشور عملکرد خوبی داشته و توانسته است امنیت محلات را حفظ کند.
رئیس جمهور  غنی روز پنجشنبه هفته گذشته در مراسم گرامی داشت از روز سرباز گفت که هرچند صلح آرزوی دولت و شهروندان افغانستان است، اما جنگ واقعیت فعلی کشور است. او به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داد که آماده دفاع از کشور باشند و در میدان جنگ یک لحظه تعلل و غفلت نکنند.
اکنون وزارت دفاع ملی اعلام کرده که برای تامین ثبات امنیتی ولایتها و مناطق، نیروی ویژه منطقهیی را ایجاد میکند تا آنها بعد از پاکسازی مناطق از وجود شورشیان، بتوانند آن منطقه را حفظ کنند.
پیش از این گزارشهای نشر شده که بعد از خروج نیروهای امنیتی از مناطق پاکسازی شده، این مناطق دوباره به تصرف شورشیان درآمده و نیروهای محلی نتوانستهاند این مناطق را حفظ کنند.