صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد انتقال لین برق دوشی- بامیان را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد انتقال لین برق دوشی- بامیان را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی در جلسه این هفته خود قرارداد انتقال لین برق 220 کیلو ولت دوشی – بامیان را تایید کرد.
بر اساس خبرنامه مطبوعاتی که دفتر ریاست جمهوری دیروز، دوشنبه 14 حوت، نشر کرد، در این جلسه قرار داد انتقال لین برق 220 کیلوولت دوشی – بامیان، قرارداد تجهیز، نصب و منتاژ سب استیشنهای لین برق 220 کیلوولت در ساحات دوشی و بامیان و قرارداد تجهیز، نصب و منتاژ شبکه توزیعی برق بامیان، تایید شده است.
رئیس جمهور هنگام تایید قرارداد لین برق 220 کیلوولت دوشی – بامیان تاکید کرده که از شرکتهای تطبیقکننده تعهد جدی جهت اتمام پروژه در زمان معین مندرج قرارداد اخذ گردد و هیچگونه تمدید میعاد و زمان پروژه از اثر تعلل، قابل قبول نخواهد بود.
او به مسئولان شرکت برشنا نیزدستور داده که شرط زمانی پروژه به تمویل کنندۀ آن ( بانک انکشاف آسیایی) ابلاغ گردد و در عین حال شرکت برشنا مکلف است که توجه جدی جهت مدیریت و نظارت مؤثر از تطبیق آن بعمل آورد.
بعد از جنجالهای زیاد بر سر تغییر مسیر لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان به افغانستان از ولایت بامیان به سالنگ، حکومت گفت برای برق رسانی به ولایت بامیان، 220 کیلوولت برق از مسیر دوشی به بامیان انتقال میدهد.
قرار است قرارداد نهایی انتقال برق 220 کیلوولت دوشی – بامیان، به زودی با شرکت قرارداد کننده در یک مراسم جداگانه امضا شود.