صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در کانکور سال آینده حدود 7 هزار کرسی بیشتر به دختران اختصاص داده می‌شود

 در کانکور سال آینده حدود 7 هزار کرسی بیشتر به دختران اختصاص داده می‌شود

وزارت تحصیلات عالی کشور اعلام کرده که، 6850 کرسی در امتحان کانکور سال 1397، بر علاوه روند معمول جذب، به دختران اختصاص داده شده است.
عارفه پیکار، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، روز سهشنبه 15 حوت، در یک نشست خبری در کابل گفت: "6850 کرسی در امتحان کانکور سال 97، بر علاوه روند معمول جذب، برای داوطلبان دختر در رشتههایی با اولیتی که سبب رشد اقتصادی افغانستان میشود، اختصاص داده شده و این پالیسی تشویقی بعد از مطالعه چالشها و فرصتهای زنان در افغانستان روی دست گرفته شده است."
خانم پیکار که به مناسبت فرا رسیدن هشتم مارچ (روز جهانی زن) سخنرانی میکرد، افزود که وزارت تحصیلات عالی به این بارو است که فرصتها و چالشهای که دختران و پسران در اداره و در کل، در اجتماع با آن روبهرو است یکسان و مساوی نیست.او همچنین اضافه کرد که در سال آینده، 44663 دانشجوی دختر در دانشگاههای دولتی و بیشتر از 43 هزار تن دیگر دردانشگاههای خصوصی جذب خواهند شد.
به گفتهی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، دسترسی زنان به تحصیلات عالی زیربنای مشارکت فعال آنان را در عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراهم میکند.
وزارت تحصیلات عالی میگوید که در سال گذشته، 321 بانو را برای ادامه تحصیل در مقطعهای لیسانس، ماستری و دکتورا به خارج از کشور فرستاده است و برای 713 تن دیگر زمینه تحصیل در برنامههای ماستری داخل کشور مهیا کرده است.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی همچنین از ارایه خدمات دیگر –موتر برای رفتوآمد دانشجویان، کارگاههای آموزشی، ساخت خوابگاه و کودکستان- برای بانوان در عرصه تحصیلات عالی خبر داد.
خانم پیکار گفت که در سال جاری، 20 خانم که شایستگی رهبری داشت به عنوان رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده، معاون دانشگاه و یا دانشکده معرفی شده است. او اضافه کرد که تلاش میشود سال آینده نیز این کار صورت بگیرد. او در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که وزارت تحصیلات عالی به منظور تقویت حضور زنان در نهادهای آکادمیک در سال آینده برنامههای بهتری دارد.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی همچنین گفت که آنان راهبرد تساوی اجتماعی یا جندر در تحصیلات عالی را تدوین کردهاند که بر بنیاد این راهبرد تا سال 1399 خورشیدی حداقل 20 درصد از اعضای کدر عملی را باید زنان تشکیل دهند.
ساخت پنج خوابگاه معیاری برای دختران در ولایتهای بامیان، کنر، بادغیس، هلمند و تخار،  گذاشتن سنگ تهداب اولین دانشگاه بینالمللی زنان، تطبیق پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی در دانشگاه کابل با آغاز سال تحصیلی،  ایجاد مرکز مطالعات زنان به منظور انجام تحقیقات علمی در موضوعات مربوط زنان در دانشگاه کابل و ایجاد برنامه ماستری مطالعات زنان و جندر در چوکات دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه کابل از دیگر برنامههایی است که قرار است در سال آینده اجرا شود.