صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امضای پیمان تولید و خریداری برق از بخش دوم بند کجکی در هلمند

 امضای پیمان تولید و خریداری برق از بخش دوم بند کجکی در هلمند

پیمان تولید و خریداری برق از بخش دوم بند برق کجکی با یک شرکت ترکی به امضاء رسید .
بربنیاد اطلاعات داده شده این شرکت ترکی بیش از ۱۷۴ میلیون دالر برای تولید برق در بخش دوم بند برق کجکی سرمایهگذاری میکند و تا دو نیم سال دیگر این پروژه را به بهره برداری خواهد سپرد .
به گزارش طلوع نیوز، مسوؤلان وزارت مالیه میگویند که بخش دوم بند برق کجکی در چارچوب مشارکت خصوصی و عامه خواهد ساخت.
از سوییهم شرکت برشنا میگوید که تا بیست سال آینده با بهای هر کیلووات هفت و نیم سنت از این شرکت ترکی برق خواهد خرید .
پیمان تولید و خریداری برق از بخش دوم بند برق کجکی که در ارگ ریاستجمهوری با یک شرکت ترکی به امضاء رسید و این شرکت یکصد و هفتاد و چهار میلیون دالر دراین بند سرمایه گذاری میکند .
وزارت مالیه میگوید که با بهره برداری از بخش دوم بند برق کجکی تولید برق در این بند از پنجاه و یک میگاوات به یکصد و پنجاه و یک میگاوات افزایش خواهد یافت و این پروژه در چارچوب مشارکت خصوصی و عامه عملی خواهد شد.
اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه میگوید "ظرفیت برق بلند میرود و خوبی دیگر اش اینست که در قسمت ذخیره نمودن آب برای افغانستان کمک میکند یعنی این سالانه در حدود یک میلیارد متر مکعب آب در این بند ذخیره میشود که از او می میتوانیم استفاده خوبی کنیم ."
درهمین حال شرکت برشنا میگوید که شرکت پیمان کار بخش دوم بند برق کجکی برای بیست سال برق به این شرکت با بهای هفت و نیم سنت بفروش خواهد رسانید و پس ان این پروژه به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد . وحید الله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا گفت:"این کمپنی در حدود بیست سال تولید برق میکند و پس ان این بند را به گونۀ نورمال به شرکت برشنا و حکومت افغانستان تسلیم میکند قمیت برق که در مدت بیست سال خریداری میشود که شاید با تغیر وضعیت اقتصادی این قمیت هم تغیر کند اما در نخست هفت و نیم سنت قمیت برق ازاین شرکت خریداری میشود ." بند برق کجکی یکی ازبندهای مهم برای تأمین انرژی برق وآب برای کشت درولایت های جنوب به شمارمیرود، وگفته میشود که با عملی شدن بخش دوم این پروژه گذشته ازولایت های کندهاروهلمند،مشکلات کمبود آب وبرق ولایت های ارزگان ونیمرزو نیزتا اندازه یی حل خواهند شد.