صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاشکند میزبان نشست جهانی صلح دربارۀ افغانستان خواهد بود

تاشکند میزبان نشست جهانی صلح دربارۀ افغانستان خواهد بود

وزارت خارجۀ ازبیکستان اعلام کردهاست که انتظار میرود اشرفغنی، رییسجمهور و شوکت میرضیایوف، همتای ازبیکستانیاش نشست جهانی صلح را در تاشکند، پایتخت این کشور را درباره روند صلح افغانستان، گشایش دهند.
این نشست به روزهای بیستوششم و بیستوهفتم ماه روان میلادی، یعنی تا کمتر از بیست روز دیگر برگزار خواهد شد.
به گزارش طلوع نیوز، برخیاز رسانههای ازبیکستانی گزارش میدهند که در میان مهمانانیکه به این نشست دعوت شدهاند، آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، فدریکا موگیرینی، مسؤل سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا و وزیران خارجۀ چین، روسیه، ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، امارت متحده عربی و عربستان سعودی هستند.
تلاشهای بهمیانآمدن صلح در کشور، در حالی صورت میگیرند که رییسجمهور غنی در سخنرانیاش در نشست دوم «روند کابل» گفت که اگر طالبان به روند صلح بپیوندند، به آنان فرصت داده خواهد شد تا بهعنوان یک جریان سیاسی در انتخابات شرکت کنند.
او در این نشست، بستۀ پیشنهادی را به طالبان ارایه کرد تا این گروه به روند صلح بپیوندد و در آغاز این نشست گفت که مردم افغانستان در برابر تمامی چالش ها به گونۀ متحدانه عمل میکنند.
در متن پیشنهاد صلح آمدهاست که همۀ جوانب جامعۀ افغانی، در مشوره با دولت و شورای عالی صلح، بر خواست تأمین صلح به اجماع رسیدهاند و زنان در این گفتمان عمومی فعالانه اشتراک داشته اند تا از حقوق حقۀ شان که در قانون اساسی تضمین شده است، حفاظت کنند.
آقای غنی در این نشست گفته بود: «نمایندهگان علما، جامعۀ مدنی، بزرگان قومی، سرمایه گذاران، دهاقین و کارگران، کارشناسان، احزاب سیاسی، محصلین و استادان، و سایر گروه ها بر ضرورت صلح از دیدگاههای متمایز تأکید داشتهاند.»
او تأکید کرد که افغانها صلح را یک نیاز میپندارند که این نیاز برخاسته از آسیبهای حدود چهار دهه جنگ و بدختی و به خصوص جنگ تعریف ناشدهایکه در چند سال اخیر بر مردم این کشور تحمیل شدهاست.