صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاکید آمریکا بر گفتگوی طالبان با حکومت افغانستان

تاکید آمریکا بر گفتگوی طالبان با حکومت افغانستان

امریکا یک بار دیگر از طالبان خواست که مذاکرات صلح را به جای واشنگتن، با حکومت افغانستان در کابل انجام دهند.
حکومت افغانستان، چندی قبل در جریان کنفرانس پروسۀ کابل، طالبان مسلح را بدون کدام قيد و شرط به صلح دعوت نمود؛ اما طالبان تا اکنون در این مورد پاسخ مثبت یا منفی ارائه نکرده اند.  طالبان مسلح، از یک ماه به اینسو دو بار به امریکا پیشنهاد مذاکرات رو در رو ارائه کرده است.
به گزارش پژواک، الیس ویلز معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، دیروز در جریان یک نشست خبری در واشنگتن، پیشنهاد طالبان مبنی بر مذاکرات مستقیم با امریکا را رد کرد. وی افزود که باید پروسۀ اول مذاکرات، بین حکومت افغانستان و طالبان بدون کدام پیش شرط آغاز گردد.
به گفتۀ وی، بعد از انجام مرحلۀ اول مذاکرات، جامعۀ جهانی و تمام کشورهای دخیل در منازعۀ افغانستان به شمول امریکا، در این مذاکرات اشتراک خواهند کرد.
خانم ویلز گفت: "هیچکس از کدام طرح منصرف شده نمی تواند؛ اما به نظر من باید حکومت افغانستان و طالبان، با هم به یک تفاهم برسند؛ این به معنای آن نیست که یکدیگر را به رسمیت بشناسند، بلکه این یک پروسۀ مذاکره است که با گروه طالبان صورت خواهد گرفت." معاون وزارت امور خارجۀ امریکا گفته است که بعد از انجام مرحلۀ اول مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان، جامعۀ جهانی که از پروسۀ صلح افغانستان حمایت می کند، میتواند در این مذاکرات اشتراک کند.
اما وی افزود ازهمه مهمتر این است که اول باید حکومت افغانستان و طالبان، باهم بشینند و مذاکرات مثبت در مورد صلح را آغاز کنند. وی گفت که امریکا در این مذاکرات، از حکومت افغانستان نمایندگی کرده نمی تواند. خانم ویلز افزود که باید طالبان افغانستان، مردم این کشور را قانع بسازند که آنها اکنون طالبان دهۀ ۹۰نیستند، که همه شاهد عملکرد آن زمان طالبان می باشند.