صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات: ۲۴ درصد مرکزهای رای دهی زیر تهدید قرار دارند

کمیسیون انتخابات:  ۲۴ درصد مرکزهای رای دهی زیر تهدید قرار دارند

مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات کشور میگویند که این نهاد نگران تامین امنیت بیست و چهار در صد مرکزهای رای دهی است.
به گزارش طلوعنیوز، معاون عملیاتی این کمیسیون میگوید که در ۳۲ ولسوالی کشور مرکزهای رای دهی با تهدیدهای جدی روبرو هستند و نیاز به تامین امنیت دارند.
در همین حال، رییسجمهور غنی بر برگذاری انتخابات شورای ملی در زمان معین آن تاکید می ورزد و از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که گرایشهای سیاسی شان را کنار بگذارند و انتخابات را به گونۀ بیطرفانه برگذار نمایند.
معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که از هفت هزارو سه صد مرکز، یک هزار و هفت صدو هفت مرکز رای دهی در سی و دو ولسوالی کشور با تهدید های امنیتی روبرو هستند. بیشتر این مرکزهای رای دهی در ولایتهای هلمند، ارزگان، کندز، بدخشان، فاریاب، غزنی و برخی از ولایت های دیگر دارند.
وسیمه بادغیسی ، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:" این مرکز ها به گونه پراگنده در هر بخش کشور اند مراکز وجود دارند درانتخابات های پیشتر وجود داشتند و مرکز رای دهی بودند اما نیاز است که امنیت شان تامین شود."
کمیسیون مستقل انتخابات از اصلاحات بنیادی در این کمیسیون سخن می زند و میگوید که کرسیهای ریاست های چهارده ولایت را به رقابت گذاشته اند و قراراست رییسان این ریاست ها را پس از یک آزمون برگزینند.
با وجود نگرانیها از برگذار نشدن انتخابات در زمان معین آن، رییسجمهور غنی بار دیگر بر برگذاری انتخابات شورای ملی در زمان تعیین شده تاکید می ورزد.
آقای غنی گفت:"حکومت وحدت ملی مکلف است که بودجه انتخابات و امنیت انتخابات را تامین نماید. حکومت انتخابات را در زمان معین برگذار می نماید و باید کمیسیون از گرایش های سیاسی به دور باشد."
اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات را به ضعف مدیریت انتخابات متهم می سازند.
یوسف رشید، رییس اجراییه فیفا گفت:" تاریخ انتخاابت درست معلوم نیست مدیریت درست نیست همه کار های کمیسیون به گونه خیالی است."
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات شانزدهم ماه سرطان را برای برگذاری انتخابات های شورای ملی و شوراهای ولسوالیها اعلام کرده بود، اما اکنون برزگذاری این انتخابات را  وابسته به تامین  امنیت و تامین بودجه میداند.