صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدور بیش از 140 هزار تُن سبزی در 9 ماه نخست سال جاری

صدور بیش از 140 هزار تُن سبزی در 9 ماه نخست سال جاری

مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغان کشور میگویند، در جریان نُه ماه نخست امسال بیش از 144 هزار تُن سبزیجات به ارزش 100 میلیون دالر به پاکستان، هند، چین، قزاقستان، ایران، روسیه، آلمان و اروپا صادر شده است.
به گزارش سلاموطندار، خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید که از این میان، 117 هزار تن آن به پاکستان صادر شده است که حدود 90 درصد سبزیجات را در برمیگیرد.
آقای الکوزی، میزان بلند صادرات سبزیجات به پاکستان را علاقهمندی پاکستانیها به تولیدات افغانستان و بازار خوب آن عنوان میکند.
با این حال سیدعظیم مصطفا هاشمی، رییس ادارهی انکشاف کشمش، میوهجات و سبزیجات میگوید، از میان بیش از 144 هزار تُن سبزی صادر شده به بیرون از کشور، تنها 7 هزار تن آن با گواهینامهی کیفیت از سوی این اداره صادر شده است.
آقای هاشمی میافزاید که میزان صادرات سبزیجات افغانستان با گواهینامهی کیفیت در نُه ما سال گذشتهی خورشیدی به 13 هزار تُن میرسد.
اما خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید که بازرگانان در کنار گواهینامهی کیفیت، میتوانند سبزیجات را با تصدیقنامهی مبداء اموال صادراتی که مبداء حاصلات هر کشور را نشان میدهد و برگهی قرنطین وزرات زراعت و آبیاری نیز صادر کنند.
پیاز و کچالو، گلپی، بادنجان رومی، زردک، گشنیز، سیر و بادرنگ از جملهی سبزیجاتیاند که بیشتر به بیرون صادر میشوند.