صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خدمات اداره افغان پُست سريع و منظم می گردد

 خدمات اداره افغان پُست سريع و منظم می گردد

وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى مى گويد که با امضاى توافقنامه انتقال بسته هاى پُستى با وزارت ترانسپورت؛ خدمات اداره افغان پُست، سريع و منظم می گردد.
توافقنامه انتقال مصئون بسته های پُستی، دیروز توسط احمد وحيد ويس رئيس افغان پُست، و ويس سلطانی رئيس هماهنگی امور ولايات وزارت ترانسپورت، در کابل به امضا رسيد.
به گزارش پژواک، شهزاده آريوبی وزير مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در اين مراسم حضور داشت، امضای اين توافقنامه را بخاطر تقويت و اعتبار افغان پُست مهم عنوان کرده گفت که به اساس آن، خدمات اداره افغان پُست سريع و منظم می گردد.
وی افزود: "با همکاری وزارت ترانسپورت، در کنار اينکه بسته های پُستی به وقت معينه و به گونه مصئون به دسترس مردم قرار می گيرد، عوايد اداره پُست نيز افزايش می يابد."
موصوف، با بيان اينکه با امضای اين توافقنامه، اداره افغان پُست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تلاش می کند که خدمات پُستی را با سيستم جديد و معيارهای جهانی به مردم  ارايه نمايد، گفت که امضای اين سند، زمينۀ کار را برای جوانان نيز فراهم می کند.
محمد حميد طهماسی وزير ترانسپورت نيز طى  صحبتى دراين نشست گفت: "در گذشته اين دو وزارت بخاطر انتقال بسته های پستی همکاری داشتند؛ اما نياز به همکاری بيشتر بخاطر مرفوع ساختن نيازمندی ها وجود داشت و به همين دليل، اين تفاهمنامه به امضا رسيد."
وی گفت که بر مبنای اين توافقنامه؛ وزارت ترانسپورت، تمام بسته های پستی اداره افغان پست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شکل مصئون از طريق شرکت های معتبر و راجستر شدۀ خصوصی، از مرکز (کابل) به ولايات و از ولايات به مرکز انتقال می دهد.
وزير ترانسپورت، با اشاره به موجوديت حدود ۳۰۰ شرکت ترانسپورتی در کشور، گفت که در ميان آنان شرکت های معياری نيز وجود دارد؛ اما با آنهم شرکت ها تحت بررسی قرار دارند.